Uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid 2019 vastgesteld

Geplaatst op: woensdag 9 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben de uitvoeringsagenda ‘Krimp en Leefbaarheid 2019’ vastgesteld. Eén van de prioriteiten is de verdere uitwerking van de zogeheten Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe om te komen tot de versnelde versterking van deze regio. Het Rijk zegde hiervoor een extra impuls van 20 miljoen euro toe. Daarnaast zullen de gesprekken aan de Drentse Zorgtafel dit jaar een vervolg krijgen, met als doel om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden op het Drentse platteland.

Een greep uit de acties in 2019
De uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid richt zich op beschikbare en toegankelijke zorg, sportactiviteiten gericht op verbeteren van gezondheid, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt, het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en tot slot het bereikbaar houden van bovenlokale voorzieningen. In 2019 staan veel activiteiten gepland, zoals het met gemeenten onderzoeken of een digitaal platform Armoede Drenthe toegevoegde waarde heeft in het delen van goede ervaringen en kennis. Ook is de regeling Dorpsinitiatieven verlengd tot en met 2020, waarbij gemeenten ieder € 50.000,– per jaar krijgen om hun eigen beleid te versterken. Verder gaat de provincie met gemeenten en dorpen bekijken of er wensen zijn om de functie van dorpshuizen te verbreden met bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van zorg, cultuur, bibliotheek, sport en beweging. En natuurlijk zal de samenwerking binnen de verworven titel European Community of Sport 2019 van ACES worden benut om nog meer in te zetten op sport en bewegen.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “In 2018 was goede en toegankelijke zorg natuurlijk een belangrijk item. Met de Drentse Zorgtafel hebben we het gesprek geopend tussen partijen die elkaar anders niet zouden tegenkomen. We werken nu vanuit verschillende verantwoordelijkheden samen aan ons gezamenlijk doel: goede zorg voor de inwoners, voor nu en in de toekomst. Een andere mijlpaal was de ondertekening met alle Drentse gemeenten van het convenant Dementievriendelijk Drenthe. Dementie is zeker zo’n maatschappelijke opgave waar we dit jaar met betrokkenen mee aan de slag gaan. En dat is waar de uitvoeringsagenda om draait, samen de schouders eronder zetten voor een leefbaar Drenthe.”

Deze jaarlijkse uitwerking van de visie op Krimp en Leefbaarheid 2016-2020 is samen met Drentse gemeenten, onderwijsbesturen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, sociale instellingen en andere stakeholders tot stand gekomen.


Meer berichten over: