Nieuwe leden Raad van Toezicht Interzorg

Geplaatst op: vrijdag 8 januari 2016

Han de Ruiter nieuwe voorzitter en Emmy van Es nieuw lid RvT Interzorg.
Begin dit jaar is de raad van toezicht van Interzorg Noord-Nederland uitgebreid met twee nieuwe leden. Vanaf 1 maart neemt Han de Ruiter het voorzitterschap van Peter Smulders over wiens zittingstermijn dan afloopt. Per 1 januari is op voordracht van de cliëntenraad Emmy van Es benoemd als lid raad van toezicht.

De heer De Ruiter, voormalig lid van het college van bestuur, is bij de Hanzehogeschool in Groningen nu verantwoordelijk voor het strategisch doel van de hogeschool healthy ageing. Als verpleegkundige, socioloog, wetenschapper, ervaren bestuurder en toezichthouder sluiten zijn kennis en ervaring op het gebied van gezond en vitaal ouder worden, goed aan bij de uitdaging waar Interzorg voor staat. De samenwerking tussen zorgaanbieders en andere (keten)partners, maar ook de samenwerking tussen formele en informele zorg, wordt steeds belangrijker. Ook  Interzorg werkt actief samen om mogelijk te maken dat mensen zo lang mogelijk op hun eigen manier het leven voort kunnen zetten.

Interzorg vindt het belangrijk dat mensen de regie houden over hun leven en zelf kunnen bepalen hoe zij dat invullen. Of dat nu thuis is, ondersteund door Interzorg Wijkzorg, of in een collectieve woon- en behandelsetting bij één van de negen Interzorglocaties. Medezeggenschap van cliënten is daarom van groot belang. Bij Interzorg draagt de cliëntenraad een lid van de raad van toezicht voor. Op voordracht van de cliëntenraad is daarom mevrouw Van Es benoemd als lid raad van toezicht. De afgelopen acht jaar vervulde zij dezelfde rol, eveneens op voordracht van de cliëntenraad, bij een Friese zorginstelling. Met haar kennis en ervaring op het gebied van verpleegkunde en gezondheidswetenschappen, kan zij specifiek vanuit het oogpunt van de cliënt een bijdrage leveren aan het verder vormgeven van de veranderingen in de zorg binnen Interzorg.

Interzorg
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis of op
één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, Hendrik Kok, Nieuw Graswijk,
De Driemaster, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, De Slingeborgh en De Wijde Blik. De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de activiteiten in de activiteitenruimte.

Raad van toezicht Interzorg
De raad van toezicht houdt, in lijn met de governancecode, toezicht op het besturen door de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Interzorg. De raad ziet onder andere toe op de realisatie van de doelstellingen van Interzorg, de strategie, risico’s, kwaliteit en veiligheid, de financiële verslaglegging en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. De raad van toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol en klankbordfunctie voor de raad van bestuur. De raad bestaat uit zes leden.


Meer berichten over: