19,5 miljoen voor grote Drentse natuurprojecten

Geplaatst op: dinsdag 2 april 2013

Bargerveen, Hunzedal, Drents-Friese Wold en Reestdal zijn door Gedeputeerde Staten van Drenthe ingediend als grote natuurprojecten. Daarmee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, om de natuur in 2013 landelijk met bijna 112 miljoen een extra impuls te geven. Voor de Drentse projecten is bijna 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee werkt de provincie Drenthe verder aan een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur.

Voor Drenthe betekent dit dat voor het Bargerveen 7 miljoen euro, de Reest 2,7 miljoen euro,  het Drents-Friese Wold 1,3 miljoen euro en voor de drie projecten in het Hunzedal 8,5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken beschikbaar komt. De bijdrage van de  provincie Drenthe voor deze projecten bedraagt 2 miljoen euro. Ook participeren de waterschappen Hunze en Aa’s, Reest en Wieden en Velt en Vecht, de betrokken gemeenten en de terreinbeheerders in deze projecten, waarmee de totale investering komt op 36 miljoen euro. Bovendien kunnen De Reest en het Drents-Friese Wold door samenwerking met de buurprovincies interprovinciaal worden uitgevoerd.

De projecten moeten de komende vier jaar leiden tot zichtbare resultaten. Verantwoordelijk gedeputeerde Rein Munniksma is zeer tevreden met dit onderhandelingsresultaat: “De insteek van de staatssecretaris zorgt er voor dat de natuur weer in een positief daglicht komt. Voor Drenthe is deze ontwikkeling van groot belang. Onze ambities voor natuur krijgen weer gestalte. Deze projecten leveren een flinke bijdrage aan de ontwikkeling van de robuuste natuur en de werkzaamheden kunnen met deze financiële impuls uit het Regeerakkoord weer worden hervat. Ook levert deze investering in de natuur een belangrijke economische impuls op, weer volop werk en werkgelegenheid voor de korte termijn. Bovendien zet dit Drenthe als   recreatieprovincie nog meer op de kaart. Genieten dus van natuur die er mag zijn. Natuur middenin de samenleving.”

Bargerveen
Het Bargerveen is met zijn soortenrijke heischrale graslanden uniek in Europa. Het hoogveen kan echter alleen bestaan bij een stabiele, hoge waterstand. Om dit te bereiken zijn er al veel werken uitgevoerd. Desondanks treedt er nog steeds verdroging op. Om een stabiel eindbeeld te bereiken zijn nog enkele grote inrichtingswerken noodzakelijk. De maatregelen zijn gesplitst  in twee fasen. In de 1e fase worden twee bufferstroken ingericht. Daarnaast worden de gronden voor de zuidelijke buffer in de herverkaveling Schoonebeek vrijgemaakt. Als de 1e fase is gerealiseerd zullen de verdroging en de achteruitgang van de natuur stoppen.

Hunzedal
Het Hunzedal bestaat uit drie deelprojecten. Tusschenwater is een gezamenlijk project van het waterbedrijf Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s. Het project voorziet in de inrichting van een belangrijk deel van het Hunzedal, dat tevens dienst doet als waterwingebied, in te richten voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Het zelfde geldt voor het deelproject Bonnerklap, dat al volledig voor uitvoering gereed is. Zodra het geld van het ministerie van Economische Zaken beschikbaar komt, zal met de inrichting van dit gebied worden begonnen. In het derde deelgebied De Branden zullen eerst nog de nodige landbouwgronden moeten worden aangekocht voordat met inrichting van het gebied voor de natuur kan worden begonnen.

Drents-Friese Wold
In het Drents-Friese Wold ligt in het centrum nog één grote landbouwenclave: Oude Willem. Het project Drents-Friese Wold voorziet in het volledig vrij maken van het landbouwkundig gebruik van dit gebied. Door het gebruik voor de landbouw zijn er lage grondwaterstanden, die een negatief effect hebben op de natuurwaarden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Als het landbouwkundig gebruik is beëindigd, kunnen de grondwaterstanden worden verhoogd en kan de natuur zich ook hier weer volop ontwikkelen. Het Drents-Friese Wold is een gezamenlijk project met de provincie Fryslan.

De Reest
De Reest is een gezamenlijk project met de provincie Overijssel geworden. In het Reestdal liggen aan weerszijden nog een aantal laaggelegen landbouwgronden. Deze landbouwgronden worden verworven en ingericht als schraal grasland. Met het project wordt tevens een bijdrage geleverd aan de Kader Richtlijn Water, omdat er meer water in de Reest kan worden vastgehouden in periodes met veel neerslag. Hierdoor wordt bereikt dat de inwoners van Meppel droge voeten houden.

 


Meer berichten over: