Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP)

Geplaatst op: donderdag 26 september 2013

Samen met de gemeente Noordenveld heeft Tynaarlo het GVVP geëvalueerd. Door een enquête op de website zijn onze inwoners, de belangenverenigingen en diverse anderen betrokken bij de evaluatie.
De evaluatie
In de evaluatie is op hoofdlijnen in beeld gebracht welke acties uit het GVVP en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2007-2011 zijn uitgevoerd. Aan de hand van de speerpunten uit het GVVP is expliciet stilgestaan bij de volgende concrete vragen:
1. Wat is er gerealiseerd?
2. Hoe ervaren inwoners de uitvoering van het GVVP?
3. Wat hebben we bereikt?
4. Wat hebben we (nog) niet gerealiseerd?

Belangrijkste conclusies
De reacties uit de enquête zijn als licht positief maar kritisch samen te vatten. De respons is verwerkt in het evaluatierapport. De belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport zijn:

 • Ondanks dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd en bijna overal in de gemeente de gewenste snelheden zijn ingesteld, is de inrichting van de betreffende wegen nog lang niet overal optimaal.
 • De ongevallencijfers zijn (tijdelijk) niet meer geschikt voor monitoring door een verslechterde ongevallenregistratie door de politie, echter wel voor analyse van de ongevallenlocaties.
 • De afgelopen jaren zijn diverse schoolomgevingen veiliger gemaakt. Toch zijn er bij enkele scholen nog klachten en problemen met parkeren en de verkeersveiligheid.
 • De inzet van de Dynamische SnelheidsIndicator (DSI) heeft veel draagvlak onder aanwonenden.
 • De gedragsbeïnvloedingprojecten worden als nuttig en plezierig ervaren en hebben draagvlak onder de inwoners die aan de peiling hebben deelgenomen, maken integraal onderdeel uit van het verkeersveiligheidsbeleid en zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Brede DoelUitkering (BDU).
 • Door verkeerstellingen met de radarteller wordt onderzoek gedaan naar (verkeersveiligheids)klachten en wordt mede bepaald of er aanleiding is om vervolgmaatregelen te nemen.
 • Mede gezien de positieve reacties uit de peiling onder onze inwoners kan de afgeronde herinrichting van Zuidlaren als een succes beschouwd worden.
 • Uit landelijk onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 2010 is gebleken dat Duurzaam Veilig effect heeft en dat er doorgegaan moet worden met de ontwikkeling en uitvoering ervan.
 • De afgelopen jaren zijn de verkeersintensiteiten nauwelijks gegroeid. Er lijkt een directe relatie te liggen tussen de economische ontwikkelingen en de groei (of krimp) van het verkeer. Afhankelijk van de verwachtingen ten aanzien van de economische ontwikkelingen zou er een voorspelling gedaan kunnen worden over de verdere groei (of krimp) van het verkeer.
 • De aanschaf en het gebruik van de elektrische fiets neemt toe. Hierdoor kan woonwerkfietsverkeer tussen bijvoorbeeld Eelde – Paterswolde en Groningen of Vries en Assen veel belangrijker worden. Dit biedt kansen files tegen te gaan, de milieubelasting te verlagen en de gezondheid van mensen te verbeteren. Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van de elektrische fiets is de verkeersveiligheid.
 • Hoewel zebrapaden niet thuishoren in 30 km-zones, kan een uitzondering gemaakt worden voor 30 km-zones die zijn ingesteld in drukke centrumgebieden.

Aanbevelingen

 • De wegencategorisering aanpassen zodat die in overeenstemming is met de provinciale wegencategorisering én beter overeenstemt met de functie die wegen daadwerkelijk vervullen;
 • Meewerken met de provincie aan de juiste inrichting van de provinciale wegen;
 • Verkeersmaatregelen ter sturing van het verkeer zoveel mogelijk fysiek regelen;
 • Doorgaan met het verkeerstelprogramma;
 • Doorgaan met de inzet van de DSI en deze met name inzetten naar aanleiding van verzoeken van belangenverenigingen.
 • Een nieuw overzicht van gevaarlijke locaties op gemeentelijke wegen samenstellen, onderzoeken wat hier de oorzaken van de ongevallen zijn en vervolgens een plan opstellen om de onveilige locaties aan te pakken;
 • De gedragsbeïnvloedingprojecten voortzetten, veel problemen in het verkeer hebben immers te maken met het gedrag van mensen;
 • Bij de verdere uitvoering van de principes van Duurzaam Veilig zoveel mogelijk blijven meeliften met herinrichtings- en onderhoudswerkzaamheden;
 • De komende periode ‘duurzaamheid’ meer nadrukkelijk een plek geven bij de uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid, onder andere door in te zetten op het beperken van de negatieve milieu-effecten van het gemotoriseerd verkeer;
 • Onderzoeken of het mogelijk is voor de parkeerkencijfers te verwijzen naar de (meest recente) richtlijnen van het CROW waarbij gebruik gemaakt wordt van bandbreedtes en niet van vastgestelde parkeerkencijfers;
 • Parkeerproblemen in wijken/buurten zoveel mogelijk oplossen door mee te liften met onderhoudswerken;

GVVP actualiseren
Wij hebben besloten dat de evaluatie aanleiding geeft het GVVP te actualiseren. Een belangrijke rol voor de actualisatie van het GVVP is uiteraard in kaderstellende zin weggelegd voor de de gemeenteraad.


Meer berichten over: