Kennisgeving onteigening onroerende zaken

Geplaatst op: dinsdag 27 februari 2018

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Tynaarlo voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo

De burgemeester van de gemeente Tynaarlo deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 een afschrift van het koninklijk besluit van 31 januari 2018, nr. 2018000183, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de provincie Drenthe ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo. Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is de bestemming Verkeer toegekend. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemming.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 februari 2018, nr. 8186.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:
• gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries (openingstijden staan op de website van de gemeente).
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.


Meer berichten over: