Kennisgeving onteigeningsplan N386 rotonde Tynaarlo

Geplaatst op: dinsdag 29 augustus 2017

KENNISGEVING
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Tynaarlo voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo van de gemeente Tynaarlo
Onteigeningsplan N386 rotonde Tynaarlo
Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Tynaarlo deelt mee dat op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van Provinciale Staten van Drenthe een onroerende zaak ter onteigening aan die nodig is voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo.
Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een rotonde met aan de oostzijde een vrijliggend fiets- en voetpad in Tynaarlo. De rotonde wordt aangelegd ter vervanging van het bestaande kruispunt N386 – Berkenlaan/Dorpsstraat. Naar aanleiding van een dodelijk ongeluk in 2013 heeft de gemeente Tynaarlo een projectgroep opgestart, met als doel om een verkeersveilige oplossing te bedenken voor het bestaande kruispunt. Na inspraak van de bewoners van Tynaarlo is een rotonde als beste oplossing naar voren gekomen. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, zal door de aanleg van de rotonde ook de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in het dorp Tynaarlo verbeteren.
Als gevolg van de aanleg van de rotonde zal de berm en het talud langs de bestaande weg opschuiven. De ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is nodig voor de aanleg van een gedeelte van de nieuwe weg, bijbehorende berm en talud.
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is de bestemming Verkeer toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:
• gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries (openingstijden staan op de website van de gemeente).
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 5 september 2017 tot en met 16 oktober 2017.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr.
IV 2017-03. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.
Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw R.J. Venhuizen-van den Berg, tel.nr. 06-46172149, b.g.g. tel.nr. 06-15948274.
Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 2 november 2017 om 13.00 uur in het gemeentehuis van Tynaarlo, kamer 142, Kornoeljeplein 1 te Vries. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.


Meer berichten over: