Laatste begroting B&W van financieel gezonde gemeente

Geplaatst op: donderdag 12 oktober 2017

“Samenwerken in vertrouwen” bracht Tynaarlo op koers
B&W draagt financieel gezonde gemeente over aan nieuw gemeentebestuur

Het huidige college van B&W van Tynaarlo heeft zijn laatste begroting opgesteld. Het college streeft ernaar dat het volgende gemeentebestuur, dat na de verkiezingen in maart aantreedt, met een zo schoon mogelijke financiële lei van start kan gaan. Daarom heeft het college in de begroting voor komend jaar vooral geld uitgetrokken om plannen en projecten waarover al besloten is, of die al in gang zijn gezet, uit te voeren. Het college kijkt terug op een bestuursperiode waarin niet alleen grote ombuigingsoperaties zijn uitgevoerd, maar waarin zelfs de reserves van de gemeente zijn aangevuld. Een tevreden wethouder Nina Hofstra daarover: “Wij dragen met deze begroting de gemeente op financieel verantwoorde wijze over aan een volgend gemeentebestuur, met voldoende (financiële) ruimte om eigen keuzes te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het de goede samenwerking is geweest tussen bestuur en ambtelijke organisatie, de raad en de samenleving, die ons in staat heeft gesteld om de afgelopen vier jaren, achtereenvolgens de ombuigingen te realiseren, de besluiten voor te bereiden en nu ook daadwerkelijk plannen tot uitvoering te kunnen laten komen.”

Accent in 2018 op uitvoering van al gemaakte plannen Een belangrijk onderwerp in 2018 is het opstellen van een omgevingsvisie. Dat is de basis voor de nieuwe Omgevingswet die over een paar jaar wordt ingevoerd. Het college heeft geld uitgetrokken om de inwoners daar goed bij te betrekken. Verder is er geld beschikbaar voor het uitvoeren van de (ver)nieuwbouw van alle scholen, sporthallen en gymzalen in Vries, Tynaarlo, Eelde-Paterswolde en Zuidlaren. Het college houdt tevens rekening met een nieuwe opzet van beheer en exploitatie van sporthallen en multifunctionele accommodaties. Daarnaast is er voor Zuidlaren geld beschikbaar om hockey en korfbal te verhuizen naar locatie Wenakkers en te privatiseren. Voor het voetbal in Zuidlaren is er geld voor het herstructureren van hun terrein. Ook voor de herinrichtingsplannen van het gebied Meerzicht is er geld.

Veel aandacht voor centrumontwikkelingen Zuidlaren In 2018 is er veel aandacht voor de centrumontwikkelingen in Zuidlaren. Het doel van het college is om het winkellint te versterken en toekomstbestendig te houden. Het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve kan hieraan ondersteund zijn. Binnen deze ontwikkelingen is ruime aandacht voor de cultuurhistorische waarde en het karakter van het dorp. Het college van B&W presenteerde afgelopen zomer zijn ontwikkelrichting hiervoor. Sindsdien zijn zij hier intensief over in gesprek met de meest betrokken partners, zoals de ondernemersvereniging VOZ en de klankbordgroep Zuidlaren. Wethouder Nina Hofstra: “Wij willen als college echter niet alleen praten met vertegenwoordigers van deelbelangen. Want de ontwikkelingen in Zuidlaren hebben zo’n impact op de fysieke leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, dat wij iedereen in het dorp de gelegenheid willen geven om mee te praten. Daarom zijn we een breed draagvlakonderzoek aan het voorbereiden. Op deze manier willen we tot een plan komen dat gesteund wordt door de inwoners van Zuidlaren.”

Het college heeft de afgelopen jaren goed geboerd Toen het huidige college in 2014 aantrad, werd het geconfronteerd met een begrotingstekort van 3 miljoen euro, waarvoor zij een ombuigingsprogramma opzette van 4 miljoen euro. Het college heeft nu, bijna vier jaar later, op een haar na alle ombuigingen gerealiseerd. Alleen de ombuiging ‘op de markten’, die een besparing van €28.000 had moeten opleveren, is niet gelukt. Vooral de aangescherpte aandacht voor het welzijn van de paarden op de Zuidlaardermarkt is daar de oorzaak van. Het college stelt de raad voor om deze taakstelling nu af te boeken.

Het voorzieningenniveau is sterk verbeterd, zonder extra belastingverhoging De gemeente heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Er is geïnvesteerd in de winkelcentra van Eelde-Paterswolde en Vries, in de nieuwbouw van scholen, gymzalen en sporthallen in Vries, Tynaarlo en Eelde-Paterswolde. De budgetten voor het onderhoud van de wegen en het openbaar groen zijn fors verhoogd. En er is hard gewerkt aan het transformatieplan in het sociaal domein om onze inwoners de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben.

Een sluitende begroting, maar een paar onzekere factoren De begroting is sluitend, maar er zitten wel een paar onzekerheden in. Op dit moment is bijvoorbeeld nog niet bekend wat de financiële consequenties voor de gemeente zullen zijn van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. En wat er in Zuidlaren aan infrastructuur aangepast moet worden, wordt pas duidelijk als de plannen voor nieuwe sportaccommodaties en het centrum definitief zijn. Ook kan het zijn dat het regeerakkoord in Den Haag financiële consequenties voor de gemeentebegroting met zich meebrengt.

Gemeente beschikt over gezonde reserves Het college heeft de afgelopen jaren, ondanks enorme ombuigingsoperaties, grote toevoegingen kunnen doen aan de reserves van de gemeente. Dat komt onder andere doordat de vraag naar bouwkavels enorm is toegenomen. Hofstra: “Begrotingsdiscipline, zuinigheid, en ons actieve grondbeleid leiden tot inkomsten voor de gemeente waardoor we blijvend kunnen investeren om ons voorzieningenniveau te verbeteren.”

De gemeenteraad neemt op 7 november een besluit over de begroting Op 7 november vanaf 14 uur vergadert de gemeenteraad over de begroting. De vergadering is openbaar, dat wil zeggen: toegankelijk voor publiek


Meer berichten over: