Miljoenen voor zoetwatervoorziening

Geplaatst op: dinsdag 22 maart 2016

Ruim 3 miljoen voor klimaatbeheersingsmaatregelen zoetwatervoorziening
Het college van gedeputeerde staten zet ruim drie miljoen euro aan Deltafondsmiddelen in voor maatregelen die de zoetwatervoorziening bestendig maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De provincie draagt deze middelen over aan de gemeente Coevorden en aan de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

De waterschappen en de gemeente zetten de bijdragen uit het Deltafonds samen met eigen middelen in voor uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem waarbij de beschikbaarheid van zoetwater in droge zomerperioden zo goed mogelijk in stand kan worden gehouden en aan de zoetwatervoorziening van de landbouw.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk: ‘We hebben te maken met steeds meer drogere zomers. De regen die er valt willen we daarom langer vasthouden in ons gebied, zodat we hiermee droge perioden in de zomer kunnen overbruggen. Tegelijkertijd leidt klimaatverandering in andere seizoenen tot wateroverlast. Dat geeft knelpunten voor land- en tuinbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart, industrie, recreatie en het stedelijk gebied. Het is van belang dat we nu maatregelen inzetten om ook in de toekomst voldoende water beschikbaar te hebben voor een gezonde economie, een leefbaar land en een robuuste ecologie.’

Het Deltaprogramma van het Rijk helpt Nederland om ons land te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening veilig te stellen. Een onderdeel van het Deltaprogramma is het Deltaprogramma Zoetwater. De horizon ligt daarbij op het jaar 2050. De provincie ontvangt de Deltafondsmiddelen van het Rijk via het provinciefonds om de zoetwatervoorziening bestendig te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.


Meer berichten over: