Nieuwe wet natuurbescherming en Drenthe

Geplaatst op: woensdag 2 november 2016

Drenthe voert nieuwe Wet natuurbescherming beleidsarm in.

Op 1 januari 2017 treedt landelijk de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Deze wet vervangt drie huidige wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Met de invoering van deze wet komen natuurtaken van het Rijk naar de  provincies. Gedeputeerde Staten hebben de concept verordening voor  deze wet vastgesteld en leggen deze voor aan Provinciale Staten. Dit college wil de Wet natuurbescherming beleidsarm invoeren. Uiteindelijk wordt deze wet opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Balans tussen beschermen, beleven en benutten
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Dit college zet in op balans tussen beschermen, beleven en benutten van de natuur in Drenthe. Met de decentralisatie van het natuurbeleid en de overdracht van bijbehorende bevoegdheden liggen alle natuurtaken bij de provincie. Wij vinden het daarom van groot belang dat wij de invoering van de Wet natuurbescherming in samenwerking doen met onze partners. Ruim 100 belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen hebben meegedacht en gewerkt aan de totstandkoming van dit voorstel.”

Soortenbescherming
Uitgangspunt van de wet is de bescherming van flora en fauna. De bevoegdheid om te beslissen over een ontheffingen of een vrijstelling voor beschermde flora en  fauna is voor de provincie een nieuwe taak. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Ook hier draait het om de B van Balans. Het mogelijk verlenen van een ontheffing is mede afhankelijk van de gunstige staat van instandhouding van flora en fauna. Dit heet in de wet de zorgplicht. Om deze balans goed te kunnen borgen is het van belang dat bij overlast altijd een melding* wordt gedaan. Alleen op basis van meldingen kan in kaart gebracht worden hoe het gaat met bepaalde diersoorten en daarmee kan verder onderzoek gedaan worden.”

Bomen & Faunabeheer
De Provincie wordt ook verantwoordelijk voor behoud van het bosareaal. Bomen en bosjes die onder bescherming van de wet vallen, mogen alleen gekapt worden  nadat dit bij de Provincie is gemeld en onder voorwaarde dat er wordt terug geplant. Voor individuele bomen en bebossing binnen de bebouwde kom blijft een kapvergunning van de gemeente nodig. Tot slot worden maatschappelijke organisaties nu onderdeel van het bestuur van de Faunabeheereenheid Drenthe. In Drenthe maakt onder andere Natuur- en milieufederatie deel uit van het bestuur.

Vervolg
Provinciale Staten behandelen de Wet natuurbescherming op 23 november in de commissie Omgevingsbeleid en in de Statenvergadering van 14 december 2016. De wetteksten zijn te vinden op www.provincie.drenthe.nl/natuurbescherming


Meer berichten over: