Ontwerpbeheerplannen Natura 2000 ter inzage

Geplaatst op: woensdag 30 maart 2016

Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt

Gedeputeerde Staten hebben drie ontwerpbeheerplannen Natura 2000 vastgesteld: Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt. Deze plannen geven duidelijkheid over het huidige gebruik, de te nemen maatregelen en zijn een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. De Europese natuurdoelen vormen de basis voor de beheerplannen.
Van 31 maart tot en met 11 mei 2016 liggen de plannen ter inzage en kan
een zienswijze worden ingediend. Op basis van deze zienswijzen kunnen de plannen nog worden aangepast.

Voor de 14 Natura 2000-gebieden in Drenthe stellen betrokken partijen in nauwe samenwerking met gebiedspartners de beheerplannen op. Het voornaamste doel is belangrijke natuurwaarden te beschermen en verdere verslechtering tegen te gaan. Een beheerplan heeft een geldigheid van zes jaar. Daarna wordt het beheerplan herzien.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Bij het realiseren van de natuurdoelen houden we zoveel mogelijk rekening met balans tussen economie en ecologie in en rond de Natura 2000-gebieden. In de ontwerpbeheerplannen staat hoe we de natuurwaarden moeten behouden of verbeteren en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Maar de plannen geven ook aan welke bestaande activiteiten en vormen van gebruik mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig effect hebben op de natuur; Beleven, benutten en beschermen.”

Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt
Het Leekstermeergebied is 1.582 hectare groot en aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege bijzondere vogelsoorten zoals rietzanger, porseleinhoen en kwartelkoning. In de winter trekt het gebied veel kolganzen, brandganzen en smienten aan die op het Leekstermeer rusten en in de weilanden rondom het meer foerageren. Het Drouwenerzand is 223 hectare groot en vooral aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de zeer goed ontwikkelde heide, de vele jeneverbesstruwelen en het stuifzand. Het Norgerholt is ongeveer 25 hectare groot en aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege één habitattype, Beuken-eikenbossen met hulst (H9120). Het eeuwenoude bos heeft vele planten en dieren.

In Nederland zijn in totaal 165 Natura 2000-gebieden, die deel uitmaken van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. De Natura 2000-gebieden vormen het leefgebied voor allerlei bijzondere planten, vogels en andere dieren. In deze gebieden wordt volgens internationale afspraken gewerkt aan het herstel van de natuur en het behoud van dier- en plantensoorten. Dit alles om Europa’s unieke natuur te kunnen beschermen, beleven en benutten.

Relatie met het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De Natura 2000-ontwerpbeheerplannen hebben belangrijke onderdelen gemeen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS schrijft maatregelen voor om de effecten van stikstofuitstoot in de Natura 2000-gebieden te verminderen. In de beheerplannen zijn zowel bepalingen ten aanzien van Natura 2000, als van het PAS opgenomen. Het PAS is in 2015 vastgesteld en daartegen kunnen nu dan ook geen zienswijzen worden ingediend.

Op www.provincie.drenthe.nl/natura2000 staat meer informatie over de ontwerpbeheerplannen Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt.


Meer berichten over: