Overeenkomst voor beter water Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 25 oktober 2016

Acht miljoen vanuit de regio voor een betere waterkwaliteit in Drenthe.

De provincie Drenthe, de Drentse Waterschappen en LTO werken samen aan de verbetering van de waterhuishouding. Zij richten zich daarbij op de waterkwaliteit en waterkwantiteit, zoals het terugdringen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen in beken, sloten en vaarten. Hiervoor is door LTO Nederland samen met de Unie van Waterschappen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opgesteld. De provincie Drenthe stelt net als de Drentse waterschappen gezamenlijk 4 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van projecten door de landbouw. Drenthe is hiermee koploper in Nederland.

De middelen die de provincie en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta samen beschikbaar stellen, zijn bedoeld voor projecten op het boerenbedrijf. Het gaat hierbij om het verbeteren van de waterkwaliteit en voldoende zoetwater, waarbij maatwerk per gebied een belangrijk uitgangspunt is. Provincie en waterschappen leggen de afspraak over deze  regionale middelen vast in een bestuursovereenkomst met een looptijd van 2016  tot en met 2020. Inzet van regionale middelen is voor het Rijk een voorwaarde om ook 8 miljoen euro aan subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) beschikbaar te stellen voor waterdoeleinden in Drenthe.

Kerngedachte van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is dat de land- en tuinbouwsector zelf het initiatief neemt voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een duurzame bedrijfsontwikkeling. Het plan en de uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Unie van waterschappen en LTO Nederland. Dit ondersteunt de doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water en het Deltaprogramma zoetwater.


Meer berichten over: