Subsidies voor agrarisch waterbeheer in Drenthe

Geplaatst op: maandag 31 juli 2017

Provincie Drenthe en waterschappen stellen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Provincie, waterschappen en LTO-Noord werken er naar toe dat vanaf 1 augustus 2017 aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen.

De provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen stellen in totaal € 645.000,– subsidie beschikbaar voor glastuinbouwbedrijven voor aanvullende zuivering van drain- en filterspoelwater. Daarnaast stellen provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen in totaal € 1.350.000,– subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen uit de BOOT lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten). Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen zijn zuivering van drainagewater, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw of opvangvoorzieningen voor het tegengaan van erfafspoeling.

Voor de subsidie voor de glastuinbouw kunnen bedrijven vanaf 1 augustus tot 1 november 2017 aanvragen indienen. Voor subsidie voor verschillende maatregelen uit de BOOT-lijst kunnen belangstellenden vanaf 1 augustus tot 31 maart 2018 aanvragen indienen. De aanvragen kunnen worden ingediend bij het provinciale subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/ (subsidieregeling DAW). Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de DAWcoördinator in hun regio:

Bedrijven in het beheergebied van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest kunnen contact opnemen met Caroline Strandt: caroline.schrandt@kadaster.nl of 06-52401222.

persbericht persbericht persbericht persbericht persbericht persberichtpersberi
Bedrijven in het beheergebied van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta kunnen contact opnemen met Jurgen Neimeijer: jneimeijer@ltonoord.nl of 06-51305642.


Meer berichten over: