Terugblik raadsvergadering 17 december

Geplaatst op: maandag 23 december 2019

Uit de raad

Beëdigingen
Er werden twee nieuwe steunfractieleden beëdigd; de heer D. van der Meer (D66) en de heer F. van der Werf (PvdA). Steunfractieleden zijn geen lid van de gemeenteraad maar ondersteunen de raadsleden in de voorbereiding van het raadswerk.

Participatiekader beleidskader hernieuwbare energie
De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. Hoe dat bereikt kan worden komt te staan in een op te stellen beleidskader hernieuwbare energie. Deze energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die telkens opnieuw kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld de zon, wind of biomassa.

In de raad werd gesproken over hoe de samenleving betrokken wordt bij het opstellen van het beleidskader. Uit de bespreking kwam naar voren dat het meepraten en meedenken belangrijk is. De raad gaf het college mee om vooral duidelijk te zijn in de verwachtingen. Wees duidelijk wat wel en niet kan, maar sta wel open voor onverwachte, vernieuwende ideeën. In de vergadering van 28 januari besluit de raad over het participatiekader hernieuwbare energie.

Een volledig overzicht van alle onderwerpen in deze vergadering is te vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl

Raadstafels
De raad heeft in 2019 gesproken over het verder ontwikkelen van het eigen vergadermodel. In het huidige model zijn er twee raadsvergaderingen per maand. Daarnaast worden informatieavonden georganiseerd. Komend half jaar wordt er een nieuwe opzet uitgeprobeerd: één raadsvergadering per maand en twee of drie keer per maand een raadstafel.

Een raadstafel is een gesprek tussen raadsleden, collegeleden (wethouders) beleidsambtenaren, inwoners en/of deskundigen over één bepaald onderwerp en is bedoeld als voorbereiding op besluitvorming in de raad. Aan de tafel is ruimte voor beeldvorming en meningsvorming. Alle raadsbesluiten worden genomen in de raadsvergadering. Dat blijft zoals het nu ook is.

Een raadsvergadering is openbaar en de raadstafels zijn dat ook. Dat betekent dat u welkom bent als toehoorder. Er wordt een geluidsopname van het gesprek gemaakt, deze is later terug te luisteren op de raadswebsite. De agenda van de raadstafel wordt uiterlijk een week van te voren gepubliceerd.

Meer informatie?
Kijk op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl of mail: griffie@tynaarlo.nl


Meer berichten over: