Toekomstverkenning voor Drentse natuur afgerond

Geplaatst op: woensdag 11 september 2013

Kansen voor de natuur
In Drenthe zijn veel meer kansen te benutten door natuurbeleid niet apart, maar juist in verbinding met recreatie, landbouw en water te ontwikkelen. Daarnaast zitten in sommige situaties functies elkaar juist in de weg en zijn duidelijke keuzes nodig. Deze aanbevelingen geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de toekomstverkenning ‘De Drentse natuur in 2040, vier kijkrichtingen voor de toekomst’, die het samen met de provincie Drenthe heeft gemaakt.

Een bredere kijk vraagt ook een andere rol: waar de provincie eerder vooral uitvoerder was, verschuift dat naar een ondernemende en verbindende rol. Het PBL geeft hiervoor een aantal interessante suggesties.
Natuur is niet alleen een op zichzelf staande waarde, maar heeft in onze provincie ook
een belangrijke economische en culturele waarde. Met behulp van vier zogenoemde kijkrichtingen of scenario’s (vitale, beleefbare, functionele en inpasbare natuur), die een brede kijk geven op verschillende waarden van natuur en landschap, zijn de kansen voor de Drentse natuur nader onderzocht. Deze brede aanpak sluit goed aan bij het Groenmanifest. Daarin hebben de provincie en haar partners afspraken gemaakt over veel onderwerpen rond ons vitale platteland.

Gedeputeerde Rein Munniksma: “De strekking is dat we de natuur minder technisch moeten benaderen. Met dit rapport willen we de discussie aanzwengelen over wat we wel of niet met natuur kunnen. Daarbij kijken we naar verbindingen met recreatie, landbouw en water. We willen op een Drentse manier slimme combinaties zoeken, samen met de partners uit de groene hoek de culturele en maatschappelijke organisaties. Drenthe heeft daarin als eerste provincie de handschoen opgepakt die het PBL ruim een jaar geleden aan het Rijk en de provincies heeft toegeworpen. Met dit rapport zetten we de eerste  stap naar de toekomst!”

In Drenthe is al een groot aantal goede voorbeelden van verbindingen tussen sectoren. Neem De Onlanden in de kop van Drenthe waar water en natuur worden gecombineerd tot een prachtig geheel. Inmiddels vinden de otter en de zeearend hun weg er al naartoe. Maar voor de recreant valt er voldoende te beleven langs de wandel- en fietspaden en  een nog te bouwen uitkijktoren. En in de Veenkoloniën, van oudsher een gebied met grootschalige landbouw, hebben wij nog een goede uitgangspositie om bijvoorbeeld de grauwe kiekendief en geelgors voor de toekomst te behouden.
Bij het project Natuurlijke recreatie is verkend welke uitbreidingsmogelijkheden de recreatiesector dicht bij natuurgebieden heeft. Deze aanpak kan met de adviezen van het PBL verder uitgerold worden.

Het eindrapport wordt onder meer gebruikt als bouwsteen voor het maken van de Natuurvisie en de herziening van ander provinciaal beleid. “De Drentse natuur in 2040, vier kijkrichtingen voor de toekomst” is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/kijkrichtingen


Meer berichten over: