Verkenning naar zonne-akkers in Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 24 juni 2014

De provincie Drenthe heeft een verkenning gedaan naar ruimtelijke en economische mogelijkheden voor zonne-akkers in Drenthe. Gedeputeerde staten willen hiermee een kader creëren voor ruimtelijke plannen.

De provincie heeft een forse ambitie met betrekking tot groene energie. Hierbij past uitstekend een vergroting van het aantal zonnepanelen. De laatste paar jaar heeft zonnestroom in Drenthe een grote vlucht genomen. Wat opvalt is dat de groei zich vooralsnog heel erg toespitst op installatie door particulieren en bedrijven op eigen daken en voor eigen gebruik. Om meer zonne-energie op te kunnen wekken, hebben GS nu de mogelijkheden verkend om te anticiperen op grootschalige grondgebonden initiatieven. Daarvoor zijn twee verkenningen uitgevoerd.

Het ruimtelijk spoor geeft inzicht in technische aspecten en ruimtelijke consequenties van zonne-akkers in Drenthe. Drenthe leent zich vooral voor lokale initiatieven in de vorm  van kleinschalige akkers op of aan randen van woon– of werklocaties. Daarbij moet de omvang in balans zijn met de energie-afname en de omgeving. Daarnaast zien GS mogelijkheden voor projecten met een bijzondere uitstraling door de ligging en/of de vorm. In de verkenning zijn enkele inspirerende voorbeelden uitgewerkt. Gedeputeerde Rein Munniksma: “Deze verkenning helpt ons om zuinig en doelmatig met het gebruik  van de ruimte om te gaan. We streven daarbij naar functiecombinaties en meervoudig ruimtegebruik zoals bij voormalige vuilstorten, bij infrastructuur en bij luchthavens. Ik verwacht dat we hiermee passend binnen de kernkwaliteiten van Drenthe ruimte kunnen bieden aan initiatieven voor zonne-akkers.”

Vanuit het energiespoor is een verkenning gedaan naar de bedrijfseconomische aspecten van zonne-energie. Henk van de Boer: “Dit geeft inzicht in de marktontwikkelingen, financiële haalbaarheid en stimuleringsmaatregelen. Wij weten dat er naast ruimte ook belangstelling is bij ondernemers voor zonne-akkers,” aldus de energiegedeputeerde.


Meer berichten over: