Vervolg ‘Grondig Boeren met Maïs’

Geplaatst op: zaterdag 22 juli 2017

 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben ingestemd met een vervolg op het succesvolle project ‘Grondig Boeren met Maïs’. Het college verleent hiervoor een subsidie van bijna 3 ton aan Wageningen University & Research. In het project wordt met innovatieve teeltmethoden en demonstraties gewerkt aan het duurzamer telen van maïs met behoud van de opbrengsten. In Drenthe gebeurt dat op proefboerderij Marwijksoord en negen praktijkbedrijven.

Praktijkvoorbeeld
Met de subsidie wordt het lopende project met twee jaar verlengd. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We zetten als college volop in op een toekomstgerichte landbouwsector. Dit project is een sprekend voorbeeld. Telers werken binnen ‘Grondig Boeren met Maïs’ in de dagelijkse praktijk gezamenlijk aan nieuwe, duurzamere teeltsystemen voor maïs. Geen lange studies en onderzoeken maar direct testen in de praktijk. Kennis en innovaties wordt gedeeld via de centrale onderzoekslocatie in Marwijksoord en op negen praktijkbedrijven. Alle betrokken partijen willen deze succesvolle samenwerking voortzetten.”

Maïsteelt en waterkwaliteit
Het project zal doorgaan met de uitgezette demonstraties en gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan de effecten van de maïsteelt op de waterkwaliteit. Dat is ook een van de redenen waarom alle 4 de waterschappen meefinancieren aan het project, vanuit de gelden die beschikbaar zijn binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Bodembeheer
Het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Maïs’ is in 2012 in de provincie Drenthe gestart. Door de huidige teeltwijze van maïs loopt de kwaliteit van de bodem achteruit. Lager wordende gehaltes van organische stof en verslechtering van de bodemstructuur brengt de opbrengstpotentie van maïspercelen in gevaar en verhoogt de druk van ziekten en plagen. Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Meer informatie staat op www.grondigboerenmetmais.nl


Meer berichten over: