Wegwijzer voor de Drentse landbouw

Geplaatst op: dinsdag 24 juni 2014

“Evenwichtige groei van de landbouw in Drenthe”
Een economisch gezonde, duurzame en maatschappelijk ingebedde landbouw. Gedeputeerde staten willen met de Wegwijzer voor de Drentse landbouw deze duurzame ontwikkeling van de agrarische sector stimuleren. Vooral de beeldbepalende grondgebonden landbouw in Drenthe speelt daarin volgens Gedeputeerde Staten een grote rol. Zij vormt de spil tussen economie, landschap en de Drentse maatschappij.

Verantwoordelijk gedeputeerde Rein Munniksma pleit voor een agrarische sector die economisch gezond, duurzaam en maatschappelijk in evenwicht is: “Deze ontwikkeling gaat niet vanzelf. Beschikbaarheid van grondstoffen en de kwaliteit  van landschap, natuur en milieu en een financieel gezond bedrijf, vragen dat de sector blijft investeren in duurzaamheid en haar omgeving”. Nationaal en internationaal wordt ook deze lijn ingezet. De Wegwijzer sluit aan bij die ontwikkeling en geeft er een Drentse invulling aan. “Alleen door een gezamenlijk inspanning met de maatschappelijke partners en de betrokken bedrijven kan deze omslag bereikt worden”, meent Munniksma.

Concreet wil de provincie meer aandacht voor het sluiten van kringlopen. Grondgebondenheid van de landbouw is dan een belangrijke voorwaarde. Gedeputeerde Staten willen het sluiten van kringlopen niet alleen stimuleren op bedrijfsniveau, maar zien ook kansen om op lokaal en regionaal niveau stappen te maken. De provincie Drenthe heeft het afgelopen decennium al veel ervaringen opgedaan via het programma ‘Duurzaam boer blijven’, waarmee een efficiëntieslag in het gebruik van voedingstoffen en grondstoffen op het bedrijf is gehaald. Gedeputeerde Staten willen deze systematiek verder stimuleren in ook de andere sectoren. Bijvoorbeeld met verdere innovatie rond precisielandbouw, waardoor beter met bodem en water wordt omgegaan.

De Wegwijzer geeft richting voor het beleid dat de provincie op het gebied van de landbouw in Drenthe wil ontwikkelen. Dit sluit ook goed aan bij het programma van het Europese fonds voor plattelandsontwikkeling (POP3) dat in 2015 start en loopt tot en met 2020. Hiervoor ontvangt de provincie Drenthe 38 miljoen euro. Het programma richt zich op het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw. Onderdeel daarvan is een aanvullende regeling voor jonge agrarische ondernemers. Ook gaat het over natuur en landschap, verbeteren van de waterkwaliteit en het stimuleren van brede plattelandsontwikkeling.

In de Wegwijzer maakt de provincie duidelijk met welke visie, binnen welke kaders en met wie de komende jaren gewerkt wordt aan een economisch gezonde, duurzame en maatschappelijk ingebedde landbouw. De Wegwijzer beschrijft hoe deze ambities tot 2020 gerealiseerd moeten worden.

De wegwijzer is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/landbouw


Meer berichten over: