Zorgen bij Gemeentebelangen over drankgebruik

Geplaatst op: maandag 6 oktober 2014

De fractie van Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom het drankgebruik door jongeren tijdens de afgelopen Rodermarkt schriftelijke vragen gesteld aan B&W van Tynaarlo. Dit in het zicht van de komende Zuidlaardermarkt.

De brief:

“Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

 Op dinsdag 23 september jongstleden bereikte onze fractie de berichten met betrekking tot het misbruik van alcoholische dranken door jongeren gedurende de nacht van Roden.
de EHBO constateerde dat veel jongeren tussen 14 en 15 jaar alcoholische dranken hebben genuttigd. Het lijkt er op dat de minderjarige jongeren tijdens deze nachtelijke festiviteiten  met zeer weinig moeite aan de alcoholhoudende dranken konden komen en deze vrijelijk, zonder controle konden nuttigen.
Een van de schokkende voorbeelden was dat een meisje van 13 jaar zich in coma had gedronken en opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

 Naar aanleiding van deze verontrustende berichten, heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo gemeend een aantal vragen aan u te moeten stellen.

 Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 1 juli van dit jaar heeft de raad het preventie- en handhavingplan voor de uitvoering van de drank- en horecawet vastgesteld.

In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat jongeren onder de 18 geen alcoholhoudende dranken mogen kopen, eveneens is het niet toegestaan dat jongeren onder de 18 jaar dergelijke consumpties mogen nuttigen of bij zich hebben op de voor het publiek toegankelijke plaatsen.

 In het preventie- en handhavingplan voor de uitvoering van de drank- en horecawet is met name opgenomen dat de gemeente er verantwoordelijk voor is dat er op voornoemde zaken gehandhaafd dient te worden.

a. Gemeentebelangen Tynaarlo wil graag van het college vernemen op welke wijze door gemeente Tynaarlo uitvoering gegeven wordt aan de handhaving van dergelijke  onaanvaardbare voorvallen, waardoor de misbruik van alcoholische dranken door jongeren onder de 18 jaar zoveel als mogelijk voorkomen worden?

Heeft gemeente Tynaarlo overtredingen geconstateerd sedert de invoering van het preventie- en handhavingplan?

    1. Zo ja, hoeveel overtredingen zijn er geconstateerd?
    2. Zijn er boetes uitgedeeld voor deze overtredingen?
    3. Zo ja, hoeveel boetes zijn er uitgedeeld en van welke hoogte?
    4. Zijn deze boetes uitgedeeld aan de gebruikers van de alcohol of aan de bedrijven die de alcohol verkochten?

Binnenkort vindt er binnen gemeente Tynaarlo een vergelijkbaar evenement plaats, als welke in Roden, de Zuidlaarder markt.

 Hoe wordt er tijdens de Zuidlaarder markt en de nacht voorafgaand hieraan gevolg gegeven aan de richtlijnen van het preventie- en handhavingplan, zodat vergelijkbare voorvallen als in Roden voorkomen wordt?

  1. Worden er zaken zoals bijvoorbeeld polsbandjes en een legitimatieplicht opgelegd aan organisatoren of uitbaters van cafés en andere openbare gelegenheden tijdens evenementen, zodat beter controleerbaar is welke personen wel of niet 18 jaar of ouder zijn?
  2. Heeft gemeente Tynaarlo voldoende opsporingsambtenaren tot haar beschikking om afdoende gevolg te geven aan de handhaving?

 Het mag duidelijk zijn, Gemeentebelangen Tynaarlo is van mening dat alle evenementen binnen Gemeente Tynaarlo voor iedereen een feest mag zijn , maar vindt daarbij wel dat excessen vooral zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

Gemeentebelangen Tynaarlo wil een beleid zoals door de wetgever is bepaalt, gehandhaafd zien.

 Met vriendelijke groet,


Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

 

Jarko Weering

Raadslid.”


Meer berichten over: