Tynaarlo presenteert begroting voor 2017

Geplaatst op: donderdag 17 november 2016
Vorige week stelde de gemeenteraad van Tynaarlo de begroting voor 2017 vast. Hierin staat wat de gemeente volgend jaar gaat doen en hoe dat gefinancierd wordt.
Volgens wethouder financiën Nina Hofstra ligt de gemeente op koers. De begroting is sluitend én laat ook voor de komende jaren een positief beeld zien. “Dit is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de gemeenteraad en het college van B&W. Door lastige keuzes niet uit de weg te gaan. We hebben geld bespaard door het beleid van de gemeente te veranderen en haalbare, realistische plannen te maken. En alhoewel er nog altijd stappen gezet moeten worden, is er nu ruimte ontstaan om een aantal grote investeringen op een verantwoorde manier te kunnen doen. In onze scholen, de sportaccommodaties, de openbare ruimte en de centra van de drie grote kernen”.
De belangrijkste thema’s in 2017…
Nieuwbouw en renovatie van basisscholen en sportaccommodaties
De gemeenteraad trok in 2016 22 miljoen uit voor de nieuwbouw en/of renovatie van de basisscholen en sportaccommodaties in de gemeente. Voor Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo zijn de plannen klaar. In Vries is zelfs al begonnen met de uitvoering. In Zuidlaren werkt de gemeente momenteel samen met de onderwijsbesturen en de sportverenigingen aan een totaalplan voor het dorp.Evaluatie uitvoering nieuwe taken (WMO, jeugdzorg en participatie)
Het is nu twee jaar geleden dat het Rijk de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en participatie bij de gemeente heeft neergelegd. In 2017 staat de gemeente in het bijzonder stil bij de effecten van haar inzet binnen het sociaal domein. Want voert de gemeente haar taak nu goed uit? De gemeente wil de zorg, met het geld dat beschikbaar is, zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte van de inwoners.

Culturele gemeente van Drenthe
In 2017 is de gemeente Tynaarlo de Culturele gemeente van Drenthe. Een kans waar de ondernemers uit onze gemeente op in kunnen spelen. Hiermee hoopt de gemeente, naast de economische impuls, ook duurzame verbindingen tot stand te brengen tussen diverse groepen in de samenleving, zoals de kunst- en cultuursector en de ondernemers in de gemeente Tynaarlo.

Toekomst Groningen Airport Eelde
Eind 2016 nemen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo een besluit over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Ze kunnen kiezen tussen ‘klein vliegveld’, ‘vakantievluchten’ of ‘toegangspoort van het Noorden’. Nadat die keuze gemaakt is, wordt er in 2017 volgens dat scenario gewerkt.

In 2017 extra geld voor…
Voor de jaren 2016 tot en met 2018 heeft de gemeenteraad jaarlijks een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor eenmalige extra uitgaven. Hiermee kan de gemeenteraad een impuls geven aan onderwerpen die zij belangrijk vindt voor Tynaarlo. De ideeën hiervoor zijn aangedragen door inwoners, ondernemers, de fracties uit de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie. In 2017 heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld voor:
Nieuwe gemeentelijke sportaccommodaties energie-neutraal
Met de nieuwe sportaccommodaties zet de gemeente gebouwen neer voor de komende veertig jaar. Daarom wil de gemeenteraad ook toekomstbestendig en duurzaam bouwen en is er geld beschikbaar gesteld voor energie-neutrale bouw.
Bibliotheken
De gemeenteraad vindt het tempo waarin de transformatie van het bibliotheekwerk moet worden doorgevoerd te hoog. Daarom is er extra geld beschikbaar gesteld om de bezuinigingen met drie jaar uit te stellen. In die tijd kan de gemeente, samen met de Stichting Openbare Bibliotheken Tynaarlo een plan uitwerken.
Vrijetijdseconomie
De gemeente wil zich beter op de kaart zetten op het gebied van recreatie en toerisme. Bovendien gaat de structuur van de uitvoering door Marketing Drenthe, het Recreatieschap en de provincie Drenthe wijzigen. Recreatieondernemers gaan een veel nadrukkelijkere rol spelen.
Volkshuisvesting
De gemeente geeft in 2017 een extra impuls aan sociale woningbouw en huisvesting van statushouders.
Onderwijs
De gemeente stelt de komende jaren extra geld beschikbaar voor het onderwijs. Dit kan door de scholen worden ingezet voor bijvoorbeeld een extra impuls op het gebied van digitalisering of (groene) schoolpleinen.
Beweegtuin Mozaïek Zuidlaren
De gemeenteraad steunt het initiatief om een beweegtuin met buitenfitnesstoestellen in te richten bij woonzorgcentrum Mozaïek in Zuidlaren. Het idee draagt bij aan de gemeentelijke doelen op het gebied van zorg en welzijn. Tynaarlo zet in op gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Iedereen mag straks gebruik maken van de toestellen in de beweegtuin.
Bloemen in de openbare ruimte
De gemeenteraad omarmt het idee van inwoners om meer kleur te geven aan de openbare ruimte. Meer kleur maakt het gebied aantrekkelijker voor de inwoners en toeristen. Er wordt gedacht aan het planten van bloembollen.
En wat gaat er in 2017 gebeuren in…
plaatsnaambord-e-p
Het centrum van Eelde is volop in ontwikkeling. De Jumbo is inmiddels verbouwd en uitgebreid. Samen met de ondernemers gaat de gemeente nu ook de parkeerplaats aanpakken. Verder is er een plan in de maak voor een ontwikkeling op de plek van de voormalige garage Koops. De gemeente zelf doet begin 2017 een aanbesteding voor een complete herinrichting van het centrum, dat wil zeggen: riolering, verlichting en groenplan.
In de wijk Groote Veen komt een dubbele sporthal en een nieuwe school. De plannen hiervoor werkt de gemeente in 2017 verder uit met de sportfederatie Eelde-Paterswolde-Eelderwolde en de onderwijspartijen. Het streven is dat de bouw hiervan in 2018 afgerond is.
Wat gaat er gebeuren in:

plaatsnaambord-vries

Als onderdeel van de Dorpsagenda Vries maakt de gemeente het centrum weer ”up to date”. Het bestek voor de uitvoering van de Dorpsagenda is in 2016 opgesteld. Op verzoek van de ondernemers in Vries is er in goed overleg voor gekozen om -na de drukke periode rondom de feestdagen in 2016- in 2017 te starten met de werkzaamheden.

Sporthal De Kamp in Vries is verbouwd en efficiënter ingedeeld, waardoor het basisonderwijs er overdag ook terecht kan en meer verenigingen gebruik kunnen maken van de zaal in de avonduren. Gymzaal de Fledders is hierdoor overbodig geworden en wordt afgebroken. Christelijke basisschool De Holtenhoek is inmiddels begonnen met de verbouw. In 2017 start openbare basisschool De Vijverstee ook met de bouwwerkzaamheden.

Meer berichten over: