Tynaarlo ziet ruimte om te investeren

Geplaatst op: donderdag 18 oktober 2018

B&W investeren komend jaar in een open, leefbaar en duurzaam Tynaarlo. Dat staat in de begroting voor 2019 die vandaag werd aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de eerste begroting van dit college dat aantrad na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.

Financiële gezondheid geeft ruimte
Wethouder financiën Hans de Graaf vertelt dat de gemeente financieel gezond is. “De reservepositie is ruim voldoende om de risico’s die we lopen af te dekken. Dat geeft ons nu de ruimte om ons op alle terreinen verder te versterken. Het betekent dat we ons uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ nu al voor een groot deel kunnen gaan uitvoeren. Hiervoor zetten we in 2019 bijna 1,5 miljoen euro extra in.” Het geld wordt onder andere besteed aan uitbreiding van het cultuuraanbod, het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en burgerinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen.

Open
B&W willen zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en creativiteit die aanwezig is in de samenleving. Het doel hiervan is het vergroten van de betrokkenheid bij-, kwaliteit van- en draagvlak voor beleid en nieuwe plannen. Hiervoor gaat het college de komende jaren experimenteren met verschillende vormen van participatie. Daarnaast komt er in 2019 een jongerenraad, om jongeren kennis te laten maken met lokale politieke besluitvorming.

Leefbaar
In het verlengde van participatie ligt de invloed van inwoners op hun eigen leefomgeving. B&W willen dat inwoners hierover meer te zeggen krijgen en hier zélf verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Daarom is er in de begroting geld beschikbaar voor het instellen van een leefbaarheidsfonds en wijk- en dorpsbudgetten waar inwoners zelf over kunnen beschikken.

Duurzaam
Duurzaamheid loopt als een rode draad door de begroting. Samen met andere gemeenten en partners in de regio werken B&W binnen de Regionale Energie Strategie aan duurzame oplossingen die passen binnen het Nationaal Energieakkoord. Verder kijkt het college binnen de gemeentegrenzen kritisch naar duurzaamheid bij initiatieven, ontwikkelingen, plannen en beleid. Een voorbeeld hiervan is het plan voor openbare verlichting dat B&W komend jaar gaan schrijven: energiearme verlichting, veilig én een natuurlijk donkere omgeving.

Sociaal domein: iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft
De Graaf ziet dat er net als bij veel andere gemeenten ook in Tynaarlo forse tekorten ontstaan in het sociaal domein, ongeveer 1,5 tot 2 miljoen: “Dat mag en zal echter niet ten koste van de ondersteuning van onze inwoners gaan. Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. In de begroting reserveren we middelen om de tekorten op te vangen.” Het college ontwikkelt in 2019 een nieuwe kadernota sociaal domein, waarin samen met de partners uit de zorg wordt nagedacht over mogelijkheden om de kosten te verminderen.

Grote projecten
In de begroting geven B&W een doorkijk naar een aantal grote projecten die lopen of in deze bestuursperiode ontwikkeld worden.

– Centrumontwikkeling Zuidlaren: het college gaat de planvorming naar verwachting in 2019 ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad.
– Plannen voor woningbouw: uit het recent verschenen woningmarktonderzoek blijkt dat er ruimte is voor nieuwbouw in de gemeente. B&W gaan in       2019 in Vries werken aan een plan voor de ontwikkeling van Vries-Zuid. Een plan dat aansluit bij de behoeften in de markt. Het college gaat       belangstellenden en belanghebbenden betrekken bij de planvorming.
– Accommodatiebeleid: het college blijft ook de komende jaren fors investeren in de voorzieningen in de gemeente. De komende jaren worden nagenoeg alle schoolgebouwen en sportzalen in Zuidlaren gerenoveerd of nieuw gebouwd. In 2019 zal een begin worden gemaakt met de clustering van de sportvoorzieningen op de Wenakkers in Zuidlaren.
– Glasvezel: het college streeft er naar dat alle inwoners aan het einde van de bestuursperiode kunnen beschikken over een toekomstbestendige internetverbinding (glasvezel). Het college sluit waar mogelijk aan bij regionale initiatieven.
– Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven: B&W willen goede vestigingsmogelijkheden bieden voor bedrijven. Onder meer door de verdere ontwikkeling van Businesspark Ter Borch. Daarnaast hebben ondernemers interesse getoond voor Vriezerbrug-Zuid. Het college gaat onderzoeken of en hoe een eventuele ontwikkeling kansrijk kan zijn.

Op dinsdag 13 november om 14.00 uur vergadert de gemeenteraad over de begroting. De vergadering is openbaar


Meer berichten over: