Uitkomsten onderzoek RUG maatschappelijk rendement Plaats de Wereld

Geplaatst op: donderdag 27 februari 2020

Gistermiddag vond in Plaats de Wereld de presentie plaats van de uitkomsten van het onderzoek dat een aantal studenten van de Rijksuniversiteit Groningen deed naar het maatschappelijk rendement van Plaats de Wereld. Hoewel dit rendement voor de vrijwilligers en bezoekers van Plaats de Wereld al als een paal boven water staat, is het natuurlijk goed als dit ook wetenschappelijk en onafhankelijk wordt aangetoond en onderbouwd.

Na een welkomstwoord door Johan Westerhof en een nadere toelichting van de werkwijze van Plaats de Wereld door Yvonne Westerhof, waarvan vooral het enthousiasme, idealisme en grenzeloze gastvrijheid is blijven hangen, was het de beurt aan de studenten om toe te lichten hoe zij hun onderzoek naar Plaats de Wereld hebben ingericht en wat de uitkomsten waren.

De oriëntatie
Om een goed inzicht te krijgen in de sociale gemeenschap Plaats de Wereld zijn veel verschillende bronnen gebruikt. Ten eerste zijn er observatie-interviews afgenomen om inzicht te krijgen in wat de gemeenschap voor de mensen betekent en doet. Vervolgens is contact gelegd met eerdere onderzoekers van Plaats de Wereld om informatie te krijgen over mogelijke hindernissen en ideeën over onderzoek. Verder zijn de Buurtzorg en het Sociale Team van de gemeente geïnterviewd over hun houding ten opzichte van Plaats de Wereld. Daarnaast is literatuuronderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de onderliggende concepten. Om de effecten te meten die Plaats de Wereld op de vrijwilligers heeft, werd besloten dat de Zelfredzaamheidsmatrix (GGD) Amsterdam het meest geschikte meetinstrument was.

Methodologie
Het volledige onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel is kwantitatief onderzoek gedaan. In dit deel werd de ZRM omgezet naar eenvoudige uitspraken om de huidige score te meten en of deze veranderd zijn sinds ze Plaats de Wereld gingen bezoeken. Om de wetenschappelijke basis te vergroten, is de WEMWBS-schaal voor geestelijk welzijn aan deze vragenlijst toegevoegd. Bovendien werd eenzaamheid toegevoegd als een variabele omdat deze factor wordt beschouwd als een belangrijke voorspeller voor bijvoorbeeld geestelijk welzijn. Daarnaast werd contact opgenomen met de apotheek in Vries. Het doel hiervan was om te analyseren of het medicijngebruik van vrijwilligers op Plaats de Wereld veranderde in de tijd dat ze actief waren. In deze analyse werden alleen relevante geneesmiddelen meegenomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld pijnstillers voor een verstuikte enkel niet zijn meegenomen.

Na de analyse van gegevens van de kwantitatieve studie kon het kwalitatieve deel van het onderzoek worden uitgevoerd. Hiervoor werden vier verschillende demografische groepen vrijwilligers binnen Plaats de Wereld onderscheiden. Van elke groep werd één respondent die de eerste vragenlijst heeft ingevuld gevraagd om deel te nemen aan dit interview. De reden waarom interviews hiervoor geschikt waren, is omdat de mate waarin een situatie veranderde, bepaalde of deze verandering voldoende groot was om te worden vergeleken met professionele ondersteuning.

Ten slotte werden de resultaten van de wijzigingen omgezet in waarde. Hierbij is er gekozen om te kijken naar maatschappelijke waarde. Dit verwijst naar ‘de waarde van voordelen op verschillende aspecten van de ZRM als ze door de gemeente werden verstrekt’. De maatschappelijke waarde is berekend op basis van de kosten die de gemeente maakt om deze domeinen van de ZRM te ondersteunen en het geschatte aantal mensen dat op dit domein is verbeterd. Er zijn drie verschillende scenario’s gemaakt die kunnen worden gebruikt om de maatschappelijke waarde van Plaats de Wereld te bepalen.

Bevindingen
Uit het eerste deel van het onderzoek werd geconcludeerd dat Plaats de Wereld meerdere aspecten van de ZRM aanzienlijk verbetert. De respectieve domeinen zijn participatie, geestelijk welzijn en ritme en structuur. De schaal en eenzaamheid van WEMWBS vertoonden ook een aanzienlijke verbetering.
De maatschappelijke waarde werd berekend door de kosten van ondersteuning in een ZRM-domein te vermenigvuldigen met het aantal mensen van een demografische groep. Op basis van de veronderstelling dat alle vrijwilligers precies dezelfde voordelen van de hulp ervaren, is de totale maatschappelijke waarde geschat op € 634.278. Andere scenario’s omvatten echter dat de helft of een kwart van de vrijwilligers voordelen uit de hulp ervaren. Dit leidt tot een maatschappelijke waarde van respectievelijk € 317.139 en € 158.570.

De aanwezigen waren niet heel verrast door de uitkomsten. Deze bevestigen de vermoedens en gevoelens dat er mooie dingen gebeuren bij Plaats de Wereld. Jammer dat de portefeuille houdend wethouder geen ruimte in de agenda had gevonden om bij de presentatie aanwezig te zijn. Gelukkig was er verder aan belangstelling geen gebrek. Vanuit vele maatschappelijke organisaties waren vertegenwoordigers aanwezig. Met een hapje en een drankje werd de presentatie besloten


Meer berichten over: