Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vries.nu (toelichting: deze Alg. Voorwaarden zijn onder andere van toepassing op de dienstverlenende relatie tussen Vries.Nu en onze adverteerders)

ALGEMENE BEPALINGEN
DEFINITIES

1.0 Vries.nu Stichting Vries.nu, kantoorhoudend te Vries
1.1. Diensten de diensten die door Vries.nu ten behoeve van Klanten worden verricht
1.2 Klant natuurlijke of rechtspersoon die met Vries.nu een overeenkomst heeft gesloten
1.3 Overeenkomst de overeenkomst tussen Vries.nu en een Klant op grond waarvan door Vries.nu diensten worden verricht, bestaande uit de Overeenkomst Dienstverlening Vries.nu, de Service Level Agreement bestaande uit de Dienstbeschrijving en de Prijslijst.
1.4 Persoonsgegevens elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 1. Aanbiedingen overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en overeenkomsten waarbij Vries.nu goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Vries.nu zijn vrijblijvend, tenzij door Vries.nu schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vries.nu opgegeven naam, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Vries.nu zijn aanbieding baseert.
1.3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.5. Vries.nu kan de voorwaarden met betrekking tot de communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail op ieder moment wijzigen.
1.6. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Vries.nu een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Vries.nu diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld.
1.7. Vries.nu is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft Klant tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 2. Totstandkoming, beëindiging en ontbinding overeenkomst.
2.1. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn of een termijn afgesproken in de Overeenkomst, tenzij één der partijen uiterlijk 1 maand voor het einde van de Overeenkomst aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De dag waarop Vries.nu de opzegging ontvangt geldt als opzegdatum.
2.2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst.
2.3. Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Vries.nu is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden, dan wel tot schadevergoeding gehouden.
2.4. Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Klant bewijst dat Vries.nu ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Vries.nu vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
2.5. Indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst, dan wel indien redelijkerwijs twijfelachting is of klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Vries.nu te zullen kunnen voldoen, is Vries.nu gerechtigd, zonder ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Vries.nu diensten op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Vries.nu tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Vries.nu toekomende rechten.
2.6. Vries.nu is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Vries.nu diensten te staken indien: – Klant aan Vries.nu valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven; – Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; – ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd; – Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend; – de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Artikel 3 Algemene verplichtingen Vries.nu
3.1. Alle verplichtingen voor Vries.nu die voortvloeien uit de Overeenkomst hebben het karakter van inspanningsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat Vries.nu een specifiek omschreven resultaat dient te behalen waarop een Garantie van toepassing is.
3.2. Vries.nu verplicht zich in aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, om haar verplichtingen uit deze Overeenkomst met de zorg uit te voeren die van een redelijk handelend en bekwaam deskundige dienstverlener mag worden verwacht, waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met Klant vastgestelde afspraken en procedures.

Artikel 4 Algemene verplichtingen Klant
4.1. Klant zorgt er voor dat hij steeds tijdig voldoet aan de verplichtingen zoals expliciet opgenomen in de Overeenkomst, waarvan Vries.nu aangeeft dan wel waarvan Klant redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat het nakomen daarvan noodzakelijk is, om Vries.nu redelijkerwijs in staat te stellen om haar verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen.
4.2. Klant zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Vries.nu aangeeft dan wel waarvan Klant redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze Overeenkomst, tijdig in de gewenste vormen op de gewenste wijze aan Vries.nu ter beschikking worden gesteld.
4.3. Indien Klant niet voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit de leden 1 en 2 van dit artikel, heeft Vries.nu het recht om uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventueel concreet aanwijsbare kosten die hierdoor veroorzaakt worden tegen de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen. Vries.nu zal Klant in een dergelijk geval echter eerst schriftelijk in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 5 Prijs en betaling.
5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van rechtswege worden opgelegd.
5.2. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Vries.nu de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Klant in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
5.3. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Vries.nu de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
5.4. Vries.nu is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen, tarieven, vergoedingen, periodieke betalingsverplichtingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden, bekendgemaakt. Enkel en alleen indien de prijswijziging(en) een verhoging van meer dan vijf procent (5%) per kalenderjaar bedraagt/bedragen en Klant zich niet kan verenigen met deze wijzigingen, is Klant bevoegd om tot 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen bedoeld in dit artikel, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 6. Vertrouwelijke gegevens.
6.1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
6.2. Klant vrijwaart Vries.nu voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Vries.nu toerekenbaar zijn.
6.3. Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Vries.nu zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratieve en beheerstaken van Vries.nu. Deze Persoonsgegeven zijn slechts toegankelijk voor Vries.nu en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Vries.nu hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval Klant handelt (of vermoedt wordt te handelen) in strijd met deze algemene voorwaarden.
6.4. Voor zover Vries.nu middels de Vries.nu Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van Klant verwerkt, doet Vries.nu dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Vries.nu tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

Artikel 7. Medewerking door Klant, telecommunicatie
7.1. Klant zal Vries.nu steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2. Indien Klantprogrammatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Vries.nu ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Vries.nu voorgeschreven specificaties.
7.3. Vries.nu is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, tenzij Klant bewijst dat deze schade, kosten of storing(en) het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Vries.nu of diens leidinggevenden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid; vrijwaring.
8.1. De totale aansprakelijkheid van Vries.nu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: o redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Vries.nu aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomstdoor of op vordering van Klant wordt ontbonden. o redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van de voorwaarden.
8.2. Aansprakelijkheid van Vries.nu voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.

Artikel 9 Overmacht
9.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Vries.nu, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Vries.nu zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Klant aan Vries.nu is voorgeschreven.
9.2. Indien een overmachtsituatie langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
9.3. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Vries.nu niet in staat is haar verplichtingen jegens Klant na te komen. Hieronder zijn meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Vries.nu zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
9.4. Vries.nu heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vries.nu haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Vries.nu opgeschort.

Artikel 10 Toepasselijkheid recht en geschillen
10.1 De overeenkomsten tussen Vries.nu en Klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
10.2 Geschillen welke tussen Vries.nu en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Vries.nu en Klant gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middels van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
10.3 Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikel verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de genoemde geschillenregeling volgt.

Vries, januari 2010