B&W actualiseren nota maatschappelijk vastgoed

Geplaatst op: dinsdag 30 juni 2020

“Van onderwijs tot inwoner, iedereen een goed dak boven zijn hoofd”

De nota is een geactualiseerde versie van die uit 2017. “Als gemeente hebben we het beleid dat we alle locaties die we in eigendom hebben, afstoten zodra ze geen maatschappelijk doel meer dienen”, legt wethouder Hans de Graaf (accommodatiebeleid) uit. “In de nota van 2017 gaven we per vrijkomende locatie aan welke ontwikkeling we voor ogen hadden. Maar de omstandigheden zijn intussen veranderd, waardoor we voor sommige locaties een andere ontwikkeling voor ons zien dan in 2017.”

Ontwikkellocaties zijn schaars
De Graaf doelt onder meer op de toenemende krapte op de woningmarkt, die in Tynaarlo sterk voelbaar is. Daarnaast heeft een aantal scholen te maken met ruimtegebrek, omdat het aantal leerlingen sterker is gegroeid dan voorzien. Ook wil de gemeente haar bibliotheken en culturele instellingen opnieuw huisvesten. Daarnaast is de gemeente bezig met een grootscheepse operatie waarbij alle scholen en binnensportaccommodaties worden gerenoveerd of nieuwbouw krijgen. Het aantal locaties dat beschikbaar is voor deze vraagstukken, is echter beperkt.

Geen valse verwachtingen wekken
Pepijn Vemer wordt daar als wethouder wonen regelmatig mee geconfronteerd. “De vraag naar woningen in onze gemeente is al jaren groot. Zowel naar huurwoningen als huizen voor starters en senioren.” Ook het aantal initiatieven voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses en seniorenhofjes neemt toe, ziet de wethouder. “Er zijn al veel projecten gerealiseerd, klein en groot. Maar ik heb helaas ook initiatiefnemers af moeten houden. Dat vond ik moeilijk, maar ik wilde geen valse verwachtingen wekken. Om een initiatief te realiseren, heb je nu eenmaal eerst een locatie nodig.”

Groen zijn en blijven
Collega Hans de Graaf onderschrijft dat. “Natuurlijk willen we als college iets doen aan de vraag naar woningen. Maar we vinden het ook belangrijk dat scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties een goed dak boven hun hoofd hebben. Bovendien is bouwen geen doel op zich. We willen ook de groene plattelandsgemeente blijven, die ervoor zorgt dat het hier zo fijn wonen is. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen over hoe je de beschikbare locaties gaat benutten.”

Woningaanbod in beweging
Vemer benadrukt dat het woonaanbod in Tynaarlo de afgelopen jaren al een flinke vlucht heeft genomen. “Alleen in Groote Veen zijn al zo’n tweehonderd huizen gebouwd. Van starterswoningen tot vrijstaande huizen en van appartementen tot levensloopbestendige woningen. We maken jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties. Daarin wordt afgesproken dat zij in alle dorpen ervoor zorgen dat het huuraanbod op peil blijft. Het gaat dan om het aantal huurwoningen, maar ook om de kwaliteit ervan.
Maar ondanks deze
ontwikkelingen blijft de vraag naar woningen groot.”

Tynaarlo bouwt verder
Ook de komende jaren wordt er daarom nog gebouwd in de gemeente. In Vries Zuid wordt gewerkt aan een dorpsuitbreiding van maximaal 75 woningen. Daarnaast wordt de achterzijde van het PBH terrein in Zuidlaren vrijgemaakt voor woningbouw. Ook wordt een aantal kleinere locaties ontwikkeld zoals de voormalige gemeentehuizen in Eelde en Vries. Vemer: “Het woningaanbod in Tynaarlo is volop in beweging, maar het neemt niet weg dat we de krapte op de woningmarkt nog wel even blijven voelen.”

Prestatieafspraken
Als het gaat om woningbouw is de gemeente nooit zelf ontwikkelaar, legt Vemer uit. Het is aan marktpartijen om zich te melden met ideeën, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan. “Als het gaat om de vraag naar seniorenwoningen gaan we binnenkort eerst in gesprek met woningbouwvereniging SEW. Zij hebben op dit punt al aangegeven hun aanbod uit te willen breiden. Gezien de prestatieafspraken die we met hen hebben, willen we eerst hun behoefte afstemmen. Maar wat mij betreft zetten we ons de komende tijd in ieder geval in voor de realisatie van sociale woningbouw en seniorenwoningen.”

Eelde – Paterswolde
Met de nota maatschappelijk vastgoed hebben B&W meerdere locaties aangewezen voor herontwikkeling. In Eelde – Paterswolde komen de panden van OBS De Kooi en de Bladergroenschool,
inclusief de gymzalen, beschikbaar voor woningbouw. De locatie
van ’t Punthoes komt beschikbaar voor woningbouw en tijdelijke huisvesting voor het onderwijs. Ook OBS Eelde biedt scholen tijdelijk extra ruimte. Daarna gaat het pand in de verkoop net als het gebouw van OBS Centrum.

Cultuurhuis
In Eelde – Paterswolde wordt verder nog gewerkt aan de realisatie van het cultuurhuis in De Notenkraker en Ons Dorpshuis. De bibliotheek en Trias worden gehuisvest in Ons Dorpshuis en diverse cultuurverenigingen vinden onderdak in De Notenkraker. Beide panden worden hiervoor gemoderniseerd. Ook sporthal De Marsch komt beschikbaar voor verschillende vormen van herontwikkeling. Verder worden de dorpshuizen Vries en Zuidlaren (op termijn) afgestoten. Voor de gebruikers van de dorpshuizen wordt alternatieve huisvesting gezocht.

Zuidlaren
In Zuidlaren wordt de laatste hand gelegd aan de aangepaste plannen voor het accommodatiebeleid. Aan de Wenakkers zou een campus voor onderwijs en sport gerealiseerd worden, maar met de sluiting van het Harens Lyceum, valt een belangrijke pijler onder het concept weg. Samen met onderwijs en sportverenigingen is gewerkt aan een alternatief plan voor de nieuwbouw en renovatie van scholen en binnensportaccommodaties in het dorp. De aangepaste plannen worden uiterlijk in oktober ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

De handen jeuken
Vemer ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Er staat nog zoveel moois te gebeuren in onze gemeente. We hebben nu goed in kaart welke locaties beschikbaar zijn of komen.” Bang dat de gemeente met de vrijkomende locaties blijft zitten, is Vemer dan ook niet. “Integendeel. Er zijn al veel ontwikkelingen gaande en de vraag naar woningen en het aantal initiatieven blijft onverminderd groot. Het aantal locaties zal niet voldoende zijn om alle initiatieven een plek te geven. Als college zullen we keuzes moeten maken. Maar ik ben blij dat we daar, nadat de raad zijn mening heeft gevormd over de ontwikkelrichting, concreet mee aan de slag kunnen. Mijn handen jeuken al als ik eraan denk.”
De komende jaren komen in de gemeente Tynaarlo twaalf locaties beschikbaar voor woningbouw, huisvesting van
onderwijs of openbare verkoop. Dat staat in een herziene nota maatschappelijk vastgoed die B&W deze week hebben vastgesteld en voor reactie hebben aangeboden aan de gemeenteraad.
Wethouder Pepijn Vemer (wonen) en Hans de Graaf (accommodatiebeleid) bij De Notenkraker in Eelde dat verbouwd gaat worden tot cultureel ontmoetingscentrum.
In de wijk Groote Veen zijn de afgelopen jaren zo’n 200 woningen gebouwd.

Starterswoningen in Donderen.
Woonborg wil aan de Tynaarlosestraat in Vries zo’n 13-15 huurwoningen bouwen.
Voor een volledig overzicht van alle vrijkomende locaties downloadt
u vanaf 2 juli a.s. de nota maatschappelijk vastgoed op www.tynaarlo.nl


Meer berichten over: