Hoofdweg Eelde 30 kilometerweg

Geplaatst op: donderdag 15 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om bij de herinrichting een 30- kilometerweg van de Hoofdweg te maken. Dit naar aanleiding van de adviezen van diverse organisaties, de peiling onder gebruikers en de recente landelijke verkeerskundige ontwikkelingen. Hiermee wijkt het college af van de eerder gekozen lijn voor een 50- kilometerweg.

Nieuw type weginrichting
Het college kiest daarbij niet voor de ‘klassieke’ 30-kilometerweginrichting, maar gaat voor een weg met brede fietsstroken en een middenstrook in klinkers met gelijkwaardige kruispunten en zebrapaden. Een nieuw type weginrichting voor gebiedsontsluitingswegen zoals de Hoofdweg, waar landelijk onderzoek naar is gedaan: de zogenaamde GOW30. Belangrijke punten zijn dat de doorstroming goed verloopt, ook voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. En dat de inrichting zorgt voor geloofwaardigheid van de snelheidslimiet van 30 km per uur.

Maatwerk
Waar de gemeente in de plannen voor de herinrichting lang uitging van de landelijk geldende richtlijnen, maakten de adviezen – in combinatie met de ideeën en opmerkingen van gebruikers – duidelijk dat deze specifieke situatie om maatwerk vraagt. Daarop volgde een zoektocht vertelt wethouder Hanneke Wiersema: “We kunnen onmogelijk iedereen tevredenstellen, maar we hebben er heel serieus naar gekeken en de terugkerende punten op een rij gezet.”

Afweging
Zo heeft de gemeente de opmerking van Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond Kop van Drenthe en de provincie, dat er onvoldoende ruimte is voor een goed ingerichte 50-kilometerweg, meegewogen in de beslissing voor een 30-kilometerweg. Ook het herhaaldelijk verzoek van deelnemers aan de peiling om de eiken te laten staan speelde een rol in het besluit. Zowel 50- als 30-stemmers gaven aan dit erg belangrijk te vinden. Wethouder Wiersema: “Ze laten staan bij een 50-kilometerinrichting is simpelweg niet mogelijk, omdat er dan niet genoeg ruimte overblijft voor gescheiden fietspaden. Dat geldt ook voor de wens om meer parkeerplekken en meer groen. Bij een 30-kilometerweg kunnen we aan al deze wensen tegemoet komen.”

Snelheid
De ANWB wijst er juist op dat bewoners vaak te hoge verwachtingen hebben van het bord met 30 km per uur. De ANWB geeft geen advies voor concrete situaties, maar neigt voor wegen die in de vergelijkbare categorie vallen als de Hoofdweg daarom eerder naar een 50-kilometerweg, waar kwetsbare weggebruikers gescheiden zijn van gemotoriseerd verkeer. Ook deelnemers aan de peiling met een voorkeur voor een 50-kilometerweg gaven aan bang te zijn dat er op een 30- kilometerweg te hard gereden gaat worden. Wethouder Wiersema benadrukt dat hier een grote uitdaging ligt: “We gaan met de herinrichting alles op alles zetten om mensen te prikkelen zich aan de snelheidslimiet te houden. Ik moet wel eerlijk zijn, we kunnen hiermee niet voor honderd procent het gewenste gedrag afdwingen.”

Oversteken
Ook was er het herhaalde verzoek om voor veilige oversteekplekken te zorgen. Waar in de klassieke 30-kilometerinrichting geen zebrapaden zijn opgenomen – en hier bij voorkeur niet van wordt afgeweken zodat er landelijk een eenduidig wegbeeld is – passen zebrapaden wel bij een GOW30 inrichting. Wethouder Wiersema erkent dat het aanbrengen van zebrapaden ingaat tegen de lijn die de gemeente tot nu toe heeft gehanteerd: “We hebben altijd gezegd dat zebrapaden een schijnveiligheid geven. En dat ze niet thuishoren in een 30-kilometerinrichting. We nemen dan ook een stap in het onbekende door in een vroeg stadium deze nieuwe weginrichting toe te passen in onze gemeente.”

Klinkers
Een andere veel gestelde vraag onder de deelnemers aan de peiling was waarom een 30- kilometerweg niet in asfalt kan. Wethouder Wiersema legt uit dat het geen wettelijke eis is om een 30-kilometerweg in klinkers aan te leggen, maar dat er een direct verband is met het rijgedrag: “Een klinkerweg herken je als 30-kilometerweg. Op een asfaltweg gaan mensen geheid te hard rijden. Dit weten we uit ervaring en dat willen we koste wat het kost voorkomen.” De gemeente onderzoekt op dit moment mogelijke alternatieven, zoals asfalt met een klinkerprint. Ook onderzoekt de gemeente wat de akoestische gevolgen van de verschillende opties zijn.

Het voorstel wordt binnenkort ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Als de raad akkoord is gaat een verkeerskundig bureau een passende weginrichting maken. Hierna wordt het ontwerp aan aanwonenden gepresenteerd. Waar mogelijk worden er vervolgens nog aanpassingen doorgevoerd. Als de weg gereed is gaat buslijn 9 van De Punt naar Groningen over de Hoofdweg rijden. In principe blijft de dienstregeling dan zoals die nu is.


Meer berichten over: