Algemene Ledenvergadering AYR

Geplaatst op: dinsdag 18 februari 2020

Op 5 maart 2020, aanvang 20.00 uur, wordt de Algemene Ledevergadering gehouden van tennisvereniging AYR. De vergadering vindt plaats in de kantine De Schutshoek.

Er dienen meerdere belangrijke beslissingen genomen te worden. Het bestuur zou graag zo veel mogelijk leden willen verwelkomen.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Presentielijst/afmeldingen
 4. Verslag ALV 7 maart 2019
 5. Samenstelling bestuur
  o Aftredend en niet herkiesbaar: Ina Buursma
  o Aftredend en niet herkiesbaar: Rolien Heuving
  Het bestuur stelt Jeroen Lasonder voor als nieuw bestuurslid. Andere kandidaten kunnen
  zich melden bij secretaris@ayr.nl
 6. Verslagen bestuur, commissies en functionarissen
 7. Financieel verslag 2019/begroting 2020
 8. Kascontrolecommissie
 9. Actieplan 2020
 10. Jubileum + ledenwerving
 11. LED-verlichting
 12. Clubapp
 13. Vrijwilligers
 14. Investeringen
 15. Bouke Buursmabokaal
 16. Afscheid bestuursleden/commissieleden/functionarissen
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Meer berichten over: