Meer berichten over "Beheerplan":

Provincies stellen beheerplan voor bevers vast

wo 03-02

Provincies Drenthe en Groningen stellen beheerplan voor bevers vast. Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest tot stand is gekomen. Met het Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 – 2025 zorgen de partijen voor een balans in de bescherming van de bevers enerzijds en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) anderzijds. In het plan staan vastgestelde werkafspraken die in … Lees meer

Ontwerpbeheerplannen Natura 2000 ter inzage

wo 30-03

Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt Gedeputeerde Staten hebben drie ontwerpbeheerplannen Natura 2000 vastgesteld: Leekstermeer, Drouwenerzand en Norgerholt. Deze plannen geven duidelijkheid over het huidige gebruik, de te nemen maatregelen en zijn een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. De Europese natuurdoelen vormen de basis voor de beheerplannen. Van 31 maart tot en met 11 mei 2016 liggen de plannen ter inzage en kan een zienswijze worden ingediend. Op basis van deze zienswijzen kunnen de plannen nog worden aangepast. Voor de 14 Natura 2000-gebieden … Lees meer

Gemeente maakt steenmarter beheerplan

do 18-09

Het college heeft ingestemd met het opstellen van een gemeentelijk beheerplan voor steenmarters. Deze dieren kunnen veel schade of hinder veroorzaken. Het zijn daarnaast beschermde dieren. Het bestrijden is daarom alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Een beheerplan biedt mogelijkheden om deze dieren op effectieve en diervriendelijke wijze te bestrijden. Het college komt hiermee tegemoet aan de schriftelijke vragen van de CDA fractie. Voor het bestrijden van steenmarteroverlast moet vanuit de Flora- en Faunawet een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie … Lees meer