Provincies stellen beheerplan voor bevers vast

Geplaatst op: woensdag 3 februari 2021

Provincies Drenthe en Groningen stellen beheerplan voor bevers vast.

Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest tot stand is gekomen. Met het Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 – 2025 zorgen de partijen voor een balans in de bescherming van de bevers enerzijds en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) anderzijds. In het plan staan vastgestelde werkafspraken die in de praktijk gebruikt gaan worden. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van diverse natuur- en terrein beherende organisaties.

Bevers
Het gaat goed met de bevers in Nederland. De terugkeer van de bever en een groeiende populatie laten het succes van het natuurbeleid van de provincies zien. Bevers zijn beschermde dieren die een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling. In sommige gevallen zorgen bevers echter voor overlast, omdat ze grote en diepe gaten en gangen in dijken graven en stevige dammen bouwen. Daardoor zijn ze (in verband met mogelijke overstroming) een risico voor laaggelegen bewoonde gebieden en dus voor de veiligheid van inwoners. Met de dammen die ze maken, kunnen ze de waterhuishouding in bijvoorbeeld landbouwgebieden verstoren.

Ervaring en advies
Een beverbeheerplan is nodig om bevers een goede plek te geven in de natuur van Groningen en Drenthe, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid en de zorg voor voldoende water. In Midden- en Zuid-Nederland komen al langere tijd bevers voor. De betrokken provincies en waterschappen hebben daar afspraken gemaakt over het beheer en de schade die bevers veroorzaken. De kennis en ervaring van deze organisaties en het advies van een ecologisch bureau, beverdeskundigen en de zoogdiervereniging zijn gebruikt voor het beverbeheerplan voor Drenthe en Groningen.

Zones, uitgangspunten en maatregelen
Het gebied dat de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest beheren, is ingedeeld in drie zones:
• In de groene zone is er voor bevers in Drenthe en Groningen een afwisselend leefgebied beschikbaar met beken, meren en laagveen moerassen die onderling verbonden zijn.
• In de oranje zone, die voor een groot deel uit landbouwgebied bestaat, kan een bever zich vestigen, mits zijn gedrag geen negatief effect heeft op de omgeving. Vergoeding van gewasschade en maatwerkoplossingen zijn beschikbaar.
• De rode zone is een laaggelegen gebied waar bevers een risico zijn voor de waterveiligheid. Een bever zal hier op een diervriendelijke manier worden gevangen en overgeplaatst naar de groene zone. Dit gebeurt in opdracht van de provincie. In Drenthe zijn geen rode zones.

Werkafspraken
Als een bever overlast of schade aanricht, zal allereerst de minst ingrijpende maatregel ingezet worden. In alle gevallen handelen de waterschappen en medewerkers van faunabeheereenheden en terrein beherende organisaties volgens vastgestelde werkafspraken.

Ervaringen
Het plan is vastgesteld voor de duur van 5 jaar. In deze periode zetten de partijen in op onderzoek, monitoring en rapportage waardoor er geleerd kan worden van de ervaringen.

Overzichtskaarten via de site van de Provincie
Beverbeheerkaart met de 3 zones (rood, oranje en groen)
Alle bekende waarnemingen van bevers en beversporen in Groningen en Drenthe (bron: NDFF tot december 2019). Met een ster zijn alle locaties van territoria aangegeven die minimaal één jaar bezet zijn geweest (bron: Het Drentse Landschap). De bekende territoria in het Emsland zijn overgenomen van www.emslandbiber.de (bron: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – NLWKN)

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Drenthe en Groningen en waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
• provincie Groningen (woordvoerder): 050 – 316 41 29. Buiten kantoortijd en in het weekend: 06 – 22 66 84 47.
Provincie Drenthe (downloaden beheerplan via de link hiernaast)
( persdienst): 0592-365005 of communicatie@drenthe.nl
• Waterschap Hunze en Aa’s (woordvoerder): 0598 – 693492.
• Waterschap Noorderzijlvest (perstelefoon): 06-13 77 98 03.


Meer berichten over: