Uitstel algemene ledenvergadering (ALV) IJsclub Aol Gloep

Geplaatst op: dinsdag 3 november 2020

Van het bestuur van IJsclub Aol Gloep ontvingen wij het volgende bericht:

Natuurlijk zijn we als vereniging gewend om elkaar te zien en maakt discussie in ons clubhuis een belangrijk onderdeel uit van het verenigingsgebeuren. Door de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus per 29 september 2020, is het vooralsnog niet mogelijk om in het clubhuis een fysieke ALV te organiseren. Ook als de ALV op een andere locatie wordt georganiseerd, dan gelden er ook maatregelen zoals de 1,5 meter afstand en het maximum aantal aanwezige personen. De noodwet maakt het mogelijk om de ALV uit te stellen tot 4 maanden na onze geplande vergadering op vrijdag 27 november 2020.

Uitstellen van de ALV is niet in alle gevallen het meest gewenst. Voor onze vereniging staat een bestuurswisseling op de agenda van dit jaar. Het is bij ons zeker niet het geval dat de continuïteit van de vereniging in gevaar komt doordat bepaalde zaken niet besloten kunnen worden. Anderzijds, als men voorlopige besluiten, zonder ALV, doorvoert in afwachting van goedkeuring door de leden.

Daarom stellen wij als bestuur het volgende voor. Bestuurslid Kevin Kuipers heeft aangegeven om per de eerstvolgende geplande ALV zijn bestuursfunktie op te zeggen. Er is een opvolger en daarom stellen wij voor om Dennis Wesseling als voorlopig bestuurslid aan te stellen. Bij een eerstvolgende ALV met leden kan er over worden gestemd. Natuurlijk kan er door de leden ook iemand anders naar voren worden geschoven via de normale procedure.

Het is niet anders en we moeten het maar op een praktische manier oplossen.

Bestuur IJsclub Aol Gloep

De agenda vindt u onderstaand:

Algemene ledenvergadering op ???????.
Uitstel in verband met Corona-virus.
Aanvang 19.30 uur in de kantine van de IJsvereniging, ‘AOL GLOEP’
Sportlaan 8 te Vries
Telefoon clubhuis : 06-47080801
Telefoon secretaris Alle Tamminga : 0592-543 318

AGENDA :

 1. Opening.
 2. Notulen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag Secretaris.
 5. Pauze is ingelast na punt 9 en vlak voor de pauze is een presentatie van de verharde baan en direct na de pauze kunnen hier vragen over worden gesteld.
 6. Jaarverslag Penningmeester.
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie, Anne Vrieling aftredend en opvolger is Alex Bouma, Casper Kloos nog 1 jaar en Tamme Boersma nog 2 jaar.
 9. Contributie.
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar : Dhr. Arjen Jansen
  Aftredend en herkiesbaar : Dhr. Gert Bos
  Aftredend en niet herkiesbaar : Dhr. Kevin Kuipers
  Kandidaat voorgedragen door het bestuur: Dhr. Dennis Wesseling
 11. Bespreken wedstrijden en activiteiten.
 12. Kantinehulpen en commissieleden.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden opgegeven tot aanvang van de vergadering met 10 handtekeningen van leden.

Naast bovenstaande stellen we het wederom zeer op prijs de medewerking van alle commissieleden en kantinehulpen. Zonder uw bijdrage is het voor ons onmogelijk om de ijsvereniging goed draaiende te houden.

             Bestuur AOL-GLOEP


Meer berichten over: