Nieuwe Economische Koers Drenthe vastgesteld

Geplaatst op: dinsdag 21 april 2020

Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact

Het afgelopen jaar heeft de provincie samen met haar partners de nieuwe economische koers voor Drenthe ontwikkeld. Gedeputeerde Staten hebben op 21 april 2020 deze nieuwe koers vastgesteld.

Gedeputeerde Henk Brink: “Wij realiseren ons dat het een bijzonder moment is om de Koers vast te stellen. Aan de andere kant willen we juist nu in deze onzekere crisistijd verder bouwen aan het versterken van onze Drentse economie. Voor nu én de toekomst. Deze nieuwe Koers biedt ons houvast en handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Deze crisis vraagt dat we blijven anticiperen op wat er de komende periode op ons af komt. Dat neemt niet weg dat de doelstellingen voor een sterke economie overeind blijven staan. Het pad ernaar toe kan gezien de huidige omstandigheden weleens anders zijn.”

Economische Koers 2020-2023
De nieuwe Economische Koers geeft de kaders weer voor het economische beleid van de provincie Drenthe. De komende vier jaar zet de provincie in op een sterke, slimme en groene economie met economische en maatschappelijke impact. De focus ligt, naast het aantrekken van bedrijven en het creëren en behouden van werkgelegenheid, op innovaties die helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met als uiteindelijk doel het realiseren van een toekomstbestendige economie én samenleving. De Koers is opgebouwd langs drie lijnen: de slimme economie, de groene economie en de economie met impact.

Slimme economie
Digitale ontwikkelingen zorgen voor grote veranderingen in alle sectoren van de Drentse economie. Van landbouw tot groene chemie en industrie, van zorg tot logistiek en energie. De provincie wil Drentse bedrijven en inwoners stimuleren om de kansen die de digitale transitie biedt optimaal te benutten. Daarbij is het van belang dat het onderwijs- en kennisaanbod kwalitatief en kwantitatief goed op de vraag van het Drentse bedrijfsleven aansluit. Een onderwijsaanbod dat bovendien gericht is op talentontwikkeling en het behouden van jongeren voor onze regio. De plannen voor een Universiteit van het Noorden zijn een mooie aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod in Drenthe, net als de IT-hub in Hoogeveen.

Groene economie
De huidige tijd vraagt om een transitie naar een duurzamere economie. Deze ontwikkeling biedt volop kansen voor het Drentse bedrijfsleven in uiteenlopende sectoren. De provincie wil bedrijven stimuleren om duurzamer te gaan produceren, door minder gebruik te maken van fossiele grondstoffen. Ook zet de provincie in op een meer circulaire economie, bijvoorbeeld in de bouw en het recyclen van plastic. De energietransitie biedt zeker kansen voor ondernemers, bijvoorbeeld met nieuwe toepassingen van waterstof.

Economie met impact
Met de inzet op een slimme en groene economie wil de provincie bijdragen aan de brede welvaart in Drenthe. Hierdoor ontstaat nieuwe bedrijvigheid en worden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken bedacht. Dit bleek bijvoorbeeld al bij de Health Hub Roden, waar innovatieve oplossingen voor de zorg ontwikkeld worden en kennis en werkgelegenheid voor de regio behouden is gebleven.

Uitwerking Koers
Na de zomer zullen Provinciale Staten de Economische Koers bespreken, waarbij ook de gevolgen van de huidige crisis worden betrokken. Na vaststelling zal de Koers in nauwe samenwerking met de partners verder uitgewerkt worden.


Meer berichten over: