Uit de Gemeenteraad

Geplaatst op: maandag 18 mei 2020


Terugblik: raadsvergadering 12 mei
Door de maatregelen omtrent de aanpak van het coronavirus vergaderde de gemeenteraad op 12 mei digitaal. Op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u de vergadering terugkijken en vindt u alle besluiten uit de vergadering.
Onderstaand een greep uit de besproken onderwerpen:
Vaststelling ‘Facet bestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied’
De raad stemde in met het voorstel om medewerking te verlenen aan dit facetbestemmingsplan. Hiermee wordt aan de agrarische sector in het buitengebied van Tynaarlo de mogelijkheid geboden om één of meerdere kleinschalige windmolens te plaatsen. Door de plaatsing van kleinschalige windmolens, ten behoeve van het eigen energiegebruik, wordt een bijdrage geleverd aan duurzame energieopwekking bij agrarisch bedrijven.

Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe
De raad stemde ook in met het concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe. In de strategie wordt aangegeven welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit. Het Drentse aanbod is opgebouwd uit de bestaande initiatieven, de geplande initiatieven en de ambitie van de gemeenten op hernieuwbare elektriciteit.

Herbenoeming burgemeester
Er is een vertrouwenscommissie ingesteld voor de herbenoeming van de burgemeester van gemeente Tynaarlo. Op 16 december loopt de eerste ambtstermijn van burgemeester Marcel Thijsen af. Aan de Commissaris van de Koning heeft hij laten weten dat hij open staat voor herbenoeming. Deze herbenoemingsprocedure wordt gevoerd door de gemeenteraad die daarvoor allereerst een vertrouwenscommissie heeft samengesteld. De vertrouwenscommissies stelt een aanbeveling op die moet worden vastgesteld door de raad en vervolgens naar de regering wordt gestuurd. De burgemeester wordt benoemd door de Koning als de raad daarover een positieve aanbeveling vaststelt.

Vooruitblik: raadsvergadering 26 mei, 20.00 uur
In de komende raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad de kadernota ‘Sociaal Domein 2020 – 2024 De kunst van het samen leven’. In de kadernota staat de visie van de gemeente op het Sociaal Domein voor de periode 2020-2024. In de komende jaren wil de gemeente een integrale aanpak realiseren en maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk oppakken met onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Naast de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet, maken ook de beleidsterreinen Sport – bewegen & gezondheid, Cultuur, Werk & inkomen, Inburgering, Armoede & schuldhulpverlening en Leerplicht onderdeel uit van deze kadernota. In de vergadering neemt de raad nog geen besluit over de kadernota.
Verder op de agenda: Toekomstagenda Regio Groningen-Assen en het bespreken van de brief van de initiatiefgroep Knarrenhof.

Kijk live mee
Vanaf dinsdag 26 mei gaat de raad weer vergaderen in de raadzaal in Vries. De raadzaal wordt aangepast aan anderhalve meter samenleving. Aangezien de coronamaatregelen nog steeds oproepen tot zo weinig mogelijk fysiek contact en de ruimte in de raadzaal beperkt is, kan de raadsvergadering alleen op afstand gevolgd worden via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Hier vindt u ook de volledige agenda en bijbehorende stukken. Wilt u iets zeggen tijdens de vergadering? Neem dan contact op met de griffie: griffie@tynaarlo.nl


Meer berichten over: