Uit de Raad

Geplaatst op: dinsdag 15 juni 2021

Terugblik raadsvergadering 8 juni
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:


Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie Rondweg
Het college van B&W stelde voor om de mogelijkheden van in Zuidlaren een rondweg vanaf De Voorkampen om het PBH-terrein heen verder te laten onderzoeken. De raad besloot echter op basis van het onderzoeksrapport de varianten van de rondweg niet nader te onderzoeken, maar wel de aansluiting van het PBH-terrein richting de Voorkampen, stedenbouwkundig en verkeerskundig verder uit te werken.


Herinrichting Hoofdweg Eelde
De plannen voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde kennen een lange voorgeschiedenis. Inwoners hebben vaak te kennen gegeven de Hoofdweg om verschillende redenen als onveilig te ervaren. Onlangs is er een online peiling uitgevoerd. Mede op basis hiervan stelde het college van B&W de raad voor om de snelheid op de Hoofdweg terug te brengen naar 30 km/uur, de functie van de Hoofdweg als gebiedsontsluiting in stand te houden en hiervoor een passende weginrichting te laten ontwerpen. De gemeenteraad stemde hier unaniem mee in.


Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’, locatie Koops/Doedens
De volgende stap in het mogelijk maken van de bouw van appartementen op de locatie Koops/Doedens is het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde Appartementen centrum’ en het ontwerp wijziging beeldkwaliteitsplan ‘Centrum Eelde’. Een aantal insprekers maakten hun visie op het plan duidelijk aan de raad. Uit de eerste inbreng van de fracties leek er geen meerderheid voor het plan te zijn. Het inhoudelijke debat is vanwege de tijd niet afgerond en krijgt een vervolg in de uitloopvergadering op 15 juni.


Om 23.30 uur werd de vergadering geschorst. Omdat een aantal punten niet behandeld zijn is er een uitloopvergadering gehouden op dinsdag 15 juni, op de gemeentepagina van volgende week zal hier verslag van worden gedaan.


Vooruitblik raadsvergadering 22 juni, 20.00 uur
In deze vergadering staat onder andere het volgende onderwerp op de agenda:


Kadernota Sociaal Domein
Met het Sociaal Domein worden de werkzaamheden van de gemeente bedoeld voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van o.a. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), participatie en jeugdhulp. In de kadernota staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om te zorgen voor een goede ondersteuning aan inwoners.


Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. U kunt raadsvergaderingen en veel andere bijeenkomsten van de raad live meekijken via raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: