Uit de Raad van 15 december ’20

Geplaatst op: dinsdag 22 december 2020


Terugblik raadsvergadering 15 december
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:
Vries Zuid
Dit onderwerp stond eerder op de agenda van de raad van 1 december. In die vergadering besprak de gemeenteraad het voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. Na die bespreking heeft de raad nu ingestemd met het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. De raad heeft wel gewijzigd dat gestapelde bouw niet mogelijk is in het plan. De hoofdgebouwen worden vrijstaand, twee-aan-een dan wel aaneengesloten. Er is er nu een planologisch en ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van maximaal 75 woningen in Vries Zuid.

Vestiging speelautomaten
De fractie CDA heeft vragen over de vergunning die het college van B&W heeft gegeven voor het vestigen van een speelautomatenhal in Zuidlaren. Het vestigen van een speelautomatenhal past binnen de regels van het beleid. De verordening die dit mogelijk maakt is van 2007. De raad heeft besloten dat het tijd is voor een actualisatie van de verordening op basis van de wegwijzer van de toezichthouder Kansspelautoriteit. De raad geeft het college verder mee om gebruik te maken van de wettelijke ruimte om kansspelen in de gemeente zoveel mogelijk te beperken.

Ouderenhuisvesting
Er zijn verschillende initiatiefnemers in de gemeente die een bepaalde vorm van ouderenhuisvesting willen realiseren. De raad kijkt hier positief tegenaan en diende daarom een motie in waarin het college wordt opgedragen om met spoed actie te ondernemen om het vestigen van een specifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk te maken. Hierbij wordt gedacht aan een zgn. ‘knarrenhof’. De motie werd unaniem aangenomen. Voor 1 maart zal de gemeenteraad door het college geïnformeerd worden over welke initiatieven er liggen en welke procedures nodig zijn om deze mogelijk te maken.

Vooruitblik raadsvergadering 5 januari, 20.00 uur.
In de vergadering van 15 december was te weinig tijd om de hele agenda te behandelen. De volgende onderwerpen worden daarom besproken in een extra vergadering op 5 januari:

Aandelen in Groningen Airport Eelde
De gemeente Assen heeft aangeven haar aandelen in Groningen Airport Eelde te willen verkopen. De gemeente Tynaarlo is één van de andere aandeelhouders en kan deze aandelen overnemen. De gemeente Tynaarlo bezit nu 4% van de aandelen. Andere aandeelhouders in Groningen Airport Eelde zijn: de provincies Drenthe en Groningen en Stichting FB Oranjewoud.

Motie centrumplan Eelde
Er wordt al lange tijd gesproken over de plannen voor het centrum van Eelde. Verschillende fracties in de gemeenteraad willen nu dat alle initiatieven en plannen voor het centrum Eelde in samenhang worden beoordeeld en getoetst aan het beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde. De fracties vinden het belangrijk dat het dorpse karakter van Eelde niet aangetast wordt maar eerder bevorderd. Een motie hierover wordt in de raadsvergadering besproken.

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.
Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: