Verstrekkingsbeperking gegevens Basisregistratie Personen (BRP)

Geplaatst op: woensdag 13 oktober 2021

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.


Geen verstrekkingsbeperking mogelijk
Uw gegevens worden automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze instellingen gebruiken uw gegevens voor uit te voeren wettelijke taken. Ze baseren hun beslissingen vaak op informatie uit de BRP. Instanties die uw gegevens ontvangen zijn daarvoor geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verstrekking van deze gegevens kunt u niet voorkomen.


Geen gegevensverstrekking
In enkele gevallen kunnen ook anderen vragen om uw gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Uiteraard gaan wij daar heel zorgvuldig mee om. In onze gemeentelijke verordening ligt vast hoe wij dat doen. Voor bijvoorbeeld familie, verenigingen of particulieren zonder commercieel belang geldt dat er geen informatie over u wordt verstrekt als u daar zelf geen toestemming voor hebt gegeven.


Belangenafweging
Daarnaast zijn er instanties die gegevens vragen voor de uitvoering van bepaalde wettelijke voorschriften. Voorbeelden hiervan zijn advocaten voor het aanspannen van een rechtszaak en kerken voor het bijhouden van hun ledenadministratie. Voor deze instanties kunt u verstrekkingsbeperking van uw gegevens verzoeken. Soms bepaalt de wet dat verstrekking toch moet worden gedaan. In dat geval zal de gemeente een afweging moeten maken tussen uw (privacy) belang en het belang van de verstrekking. U wordt altijd in de gelegenheid gesteld hierover uw mening te geven.


Formulier verzoek tot verstrekkingsbeperking
U kunt via www.tynaarlo.nl digitaal een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. Wilt u liever persoonlijk een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen? Maak dan een afspraak. Aan de balie wordt u gevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Publiekszaken en Advies. Ook is meer informatie te vinden in ons digitaal loket op www.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: