Provincie: Voorontwerp Cultuurnota 2021-2024

Geplaatst op: woensdag 12 februari 2020

‘Cultuur om te delen’
Voorontwerp Cultuurnota 2021-2024
Voortzetting van het huidige beleid, met accenten op provinciebrede toegankelijkheid en intensivering van samenwerking met partners. Dat is waar het college van Gedeputeerde Staten de komende jaren op het gebied van cultuur op in wil zetten. De plannen zijn verwoord in het voorontwerp Cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’.

Drenthe is rijk bedeeld met culturele, cultuurhistorische en landschappelijke schatten. De nieuwe cultuurnota is erop gericht om inwoners, bezoekers en cultuurmakers daarvan zo veel mogelijk te laten delen. Het college geeft daarmee inhoud aan de ambities zoals die in het collegeakkoord zijn verwoord.

Terugkijkend naar de vorige beleidsperiode zijn Gedeputeerde Staten tevreden met de bereikte resultaten. Daarom blijft het cultuurbeleid in grote lijnen gelijk. Met twee nieuwe accenten: brede toegankelijkheid en samenwerking. Meer nog dan voorheen wil het college een cultuurklimaat realiseren dat zich nestelt in de samenleving en interessant is voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs, overal in de provincie. Daarnaast is er aandacht voor versterkte samenwerking in bestaande en eventueel ook nieuwe coalities. De afgelopen jaren is er al nadrukkelijk aandacht geweest voor afstemming en samenwerking tussen gemeenten en provincie. In de komende beleidsperiode wil de provincie hier nog sterker op gaan inzetten.

Tot 31 maart 2020 kan een inspraakreactie op het voorontwerp van de cultuurnota worden gegeven. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in juli de definitieve cultuurnota vaststellen.


Meer berichten over: