Uit de gemeenteraad

Geplaatst op: dinsdag 23 juni 2020

Op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u een raadsvergadering live volgen of op een later moment terugkijken. Ook kunt u hier terecht voor informatie over de agenda van een raadsvergadering, besluitenlijsten en contactgegevens van raadsleden.

Terugblik: raadsvergadering 16 juni
De gemeenteraad vergaderde o.a. over de actualisatie van de APV en een verzoek voor garantstelling van de stichting Recreatiebaden Tynaarlo. De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De gemeenteraad heeft de geactualiseerde versie van de algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. De APV is een verordening met eigen regels binnen een gemeente. Die regels gaan vooral over openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. Vanuit de raad werden twee voorstellen gedaan die door een raadsmeerderheid werden gesteund. Met het eerste voorstel wordt het gebruiken en aanbieden van lachgas in de openbare ruimte verboden. Met het tweede voorstel wil de raad paal en perk stellen aan slordig en gevaarlijk gestalde fietsen.

Zwembaden
Op verzoek van de stichting Recreatiebaden Tynaarlo heeft het college de raad om een garantstelling van €100.000 gevraagd. De stichting wil per 1 juli de buitenzwembaden openen, maar door de Corona maatregelen vreest zij meer kosten en dus tekorten op haar begroting. De raad stemde in met het voorstel van het college, waardoor de stichting nu geld van de gemeente kan krijgen wanneer zij inderdaad tekorten krijgt door de Corona maatregelen en deze niet gecompenseerd worden door de rijksoverheid.

Vooruitblik: raadsvergadering 30 juni, 12.00 uur (gewijzigde aanvangstijd)
In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces besluit de raad over het vrijgeven voor inspraak van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. Verder bespreekt de gemeenteraad in de vergadering de voorjaarsbrief 2020 en de perspectievennota 2021. De voorjaarsbrief en perspectievennota maken onderdeel uit van de financiële planning en control-cyclus.

Voorjaarsbrief 2020
In het najaar van 2019 werd de begroting opgesteld voor 2020. De voorjaarsbrief is het eerste moment waarin de begroting 2020 wordt bijgesteld. In dit document zijn diverse voorstellen opgenomen om de begroting 2020 bij te stellen. Naast financiële bijstellingen wordt ook inzicht gegeven in de eventuele afwijkingen van doelen zoals opgenomen in de begroting 2020.

Perspectievennota 2021
De perspectievennota is de eerste stap naar de komende begroting. In de perspectievennota worden de kaders vastgesteld voor de begroting 2021, zowel inhoudelijk als financieel. Er wordt ook een doorkijkje gegeven naar de jaren daarna.

Kijk live mee
De raad vergadert in het gemeentehuis. Deze raadszaal is daarvoor aangepast aan de maatregelen omtrent de anderhalve meter samenleving. Helaas is het voor inwoners en pers niet mogelijk om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Aangezien de Corona maatregelen nog steeds oproepen tot zo weinig mogelijk fysiek contact en de ruimte in de raadzaal beperkt is, kan de raadsvergadering alleen op afstand gevolgd worden via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: