Uit de Raad van 6 juli

Geplaatst op: maandag 12 juli 2021


Terugblik raadsvergadering 6 juli
De laatste raadsvergadering voor het zomerreces zit erop. Vorige week sloot de raad van Tynaarlo het politieke jaar af met een vergadering die voor een groot deel was gewijd aan het gemeentelijke financiële plaatje. Alle fracties deelden hun visie op de gemeentelijke financiën. Deze algemene beschouwingen staan verderop in de krant. De vergadering is terug te kijken op raad.tynaarlo.nl. Daar vindt u ook de besluitenlijst.
Gemeentefinanciën
In het najaar van 2020 werd de begroting vastgesteld voor 2021. Met de voorjaarsbrief wordt de raad geïnformeerd over bijstellingen van de begroting. Naar aanleiding van de voorjaarsbrief werden er twee moties ingediend; de eerste om wegwerkzaamheden aan de Groningerstraat in Midlaren dit jaar uit te voeren en niet pas volgend jaar en de tweede om de eerder beloofde blijk van waardering voor vrijwilligers nu echt snel uit te reiken, in ieder geval voor 22 september. De raad stemde unaniem met beide moties en de voorjaarsbrief in. Bij de behandeling werd ook uitgebreid gesproken over manege Laarwoud, deze manege moet wijken voor woningbouw op het voormalig Prins Bernhardhoeve terrein. Het college zegde toe in gesprek te gaan met de manege om te komen tot een goede oplossing voor de verplaatsing.
De raad stelde verder de perspectievennota vast. Hierin staat een vooruitblik naar de begroting van 2022. Het uitgangspunt is een beleidsarme begroting waarin terughoudend wordt omgegaan met nieuw beleid maar ook met bezuinigingen. Het college opperde in de perspectievennota om een eerder door de raad geblokkeerde OZB-stijging nu alsnog door te voeren, maar een meerderheid van de raad besloot daar pas bij de begrotingsbehandeling in het najaar over te willen spreken.

Investeringsverzoek van Groningen Airport Eelde (GAE)
De gemeenteraad was van mening dat men onvoldoende informatie had over o.a. de lening van Oranjewoud aan Groningen Airport Eelde om een besluit te kunnen nemen over het investeringsverzoek. Voor de volgende raadsvergadering verwacht de raad een brief van het college van B&W met meer duidelijkheid. In de eerstvolgende vergadering na het zomerreces praat de raad verder over het investeringsverzoek. Op de agenda staat dan ook de vraag of Tynaarlo de aandelen van de gemeente Assen wil overnemen. De gemeente Assen heeft namelijk besloten haar aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE) te verkopen.

Kadernota Sociaal Domein
De raad stemde in met de kadernota Sociaal Domein. In de kadernota staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om te zorgen voor een goede ondersteuning aan inwoners. Met het Sociaal Domein worden de werkzaamheden van de gemeente bedoeld voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van o.a. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), participatie en jeugdhulp.

Zomerreces
De raad is de komende weken met reces. Dat betekent dat er een periode niet vergaderd wordt. Raadsleden gebruiken deze periode vaak voor vakantie, maar ook voor extra verdieping in een onderwerp, extra gesprekken met inwoners of het wegwerken van achterstallig werk. In de weken buiten het reces komen zij daar vaak nauwelijks aan toe door de vele vergaderingen en overleggen waar ze naartoe moeten. Tijdens het reces zijn de meeste raadsleden gewoon bereikbaar via de contactgegevens die te vinden zijn op raad.tynaarlo.nl. De volgende raadsvergadering is op 14 september, de agenda daarvoor wordt op 9 september gepubliceerd.


Meer berichten over: