Uit de Raad van Tynaarlo

Geplaatst op: dinsdag 1 juni 2021


Terugblik raadsvergadering 25 mei
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:

Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie Rondweg
De gemeenteraad besprak het voorstel van het college om de mogelijkheden van een rondweg vanaf De Voorkampen om het PBH-terrein in Zuidlaren verder te laten onderzoeken. Vier insprekers gaven in de raadsvergadering hun visie op het voorstel. Bij zowel de insprekers als de raad was weinig enthousiasme voor een rondweg. Er werd echter nog geen besluit genomen over het voorstel, dat staat op de agenda van de volgende vergadering.

Regionale energie strategie 1.0 RES-Regio Drenthe
In de Regionale Energiestrategie 1.0 RES-Regio Drenthe staat welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding van grootschalig op te wekken hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind op land. De RES 1.0 is een verdere uitwerking van de eerder vastgesteld Regionale Energiestrategie. In de Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio Drenthe zijn ook de eigen duurzaamheidsambities van de gemeente Tynaarlo opgenomen. Ook hierover vindt besluitvorming plaats in de volgende vergadering.

In verband met de tijd is de bespreking van een aantal onderwerpen doorgeschoven naar de raad van 8 juni.
Vooruitblik raadsvergadering 8 juni, 19.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In deze vergadering staan veel onderwerpen op de agenda. De gemeenteraad start een uur eerder om 19.00 uur en vergadert tot 23.00 uur. De onderwerpen die dan nog niet behandeld zijn worden besproken in een extra raadsvergadering op 15 juni, vanaf 20.00 uur.

Herinrichting Hoofdweg Eelde
De plannen voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde kennen een lange voorgeschiedenis. Inwoners hebben vaak te kennen gegeven de Hoofdweg om verschillende redenen als onveilig te ervaren. Onlangs is er een online peiling uitgevoerd. Mede op basis hiervan stelt het college van B&W de raad voor om de snelheid op de Hoofdweg terug te brengen naar 30 km/uur, de functie van de Hoofdweg als gebiedsontsluiting in stand te houden en hiervoor een passende weginrichting te laten ontwerpen.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’, locatie Koops/Doedens
Dit punt stond eerder op de raadsagenda van 2 maart. Toen werd het onderwerp inhoudelijk niet behandeld omdat de raad eerst wilde dat het plan getoetst werd op de cultuur-historische gevolgen voor de omgeving. Dit is gebeurd en nu wordt de raad opnieuw gevraagd het bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak.

Variantenkeuze doorfietsroute Vriezerbrug
Al langere tijd wordt er gesproken over de Doorfietsroute (voorheen: Fietssnelweg) tussen Groningen en Assen. Op het grondgebied van gemeente Tynaarlo is een deel al aangelegd, maar zijn er ook nog een aantal knelpunten, bijvoorbeeld de precieze route langs Vriezerbrug. B&W stelt de raad voor om te kiezen voor de route over de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal met een fietstunnel onder de N386 door.

Stedenbouwkundig programma van eisen woningbouwontwikkeling Zuidlaren (SPvE)
In 2019 is in de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vastgesteld waarin de plannen staan voor woningbouw op de achterzijde van het PBH-terrein. Inmiddels is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) klaar. In het SPvE staat welke uitstraling de nieuwe woonwijk zou moeten krijgen, rekening houdend met historie, omgeving, natuur en bodem. Ook staat er in welke uitgangspunten er zijn voor de te bouwen woningen. Het SPvE vormt de basis voor de uiteindelijke ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. U kunt raadsvergaderingen en veel andere bijeenkomsten van de raad live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: