Eerste formele inspraakronde N34 Emmen – De Punt

Geplaatst op: dinsdag 25 februari 2020

Verschillende mogelijkheden voor verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming

Inclusief de aanpak van verkeersplein Gieten kan er op de N34 in totaal zo’n 12 kilometer weg verdubbeld worden tussen Emmen en De Punt. Dat staat in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven er onderzocht gaan worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit deel van de N34 te verbeteren. Voor de aanpak van het verkeersplein Gieten ziet het college drie kansrijke mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast zijn vier zoekgebieden aangewezen voor verdubbeling. In hoeveel van die zoekgebieden daadwerkelijk een wegdeel wordt verdubbeld, hangt samen met de oplossing die voor Gieten wordt gekozen. In alle alternatieven wordt het verkeersplein Gieten verdubbeld.

Het opstellen van de NRD is de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Om te komen tot de concept NRD, is intensief overleg geweest met de omgeving en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo. Via een klankbordgroep hebben belangenorganisaties vanuit dorpen, ondernemers, vertegenwoordigers vanuit recreatie, natuur & landschap, transport, landbouw, openbaar vervoer én weggebruikers hun inbreng gehad. Specifiek voor verkeersplein Gieten is er nauw overleg met een focusgroep bestaande uit inwoners van Gieten en Eext.
Belangstellenden konden zich laten informeren via inloopbijeenkomsten op 30 januari en 6 februari 2020. Ongeveer 350 inwoners van verschillende dorpen tussen Emmen en De Punt bezochten deze inloopbijeenkomsten. Op beide dagen konden zij de kansrijke alternatieven uit de concept NRD bekijken en hierover in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de provincie.

Waarom investeert de provincie in de N34?
De provincie Drenthe wil op de N34 de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de openbaar vervoerverbinding optimaliseren. Dat is nodig omdat de N34 een drukke weg is waar regelmatig ongevallen plaatsvinden en waar met name rondom het verkeersplein Gieten het verkeer vastloopt tijdens de spits. In het vervolgtraject worden alle belangen op het gebied van onder andere geluid, wonen, cultuurhistorie, natuur en economie zorgvuldig afgewogen.

Hoe nu verder?
De concept NRD ligt van 5 maart tot en met 15 april 2020 ter inzage op het provinciehuis in Assen en in de gemeentehuizen in Emmen, Exloo, Gieten en Vries. De concept NRD is ook te raadplegen via www.provincie.drenthe.nl/n34 . Iedereen kan in deze periode een zienswijze of advies indienen. Na het verwerken van de binnengekomen zienswijzen en de reactie daarop, wordt de NRD aan Provinciale Staten aangeboden voor vaststelling in de vergadering van Provinciale Staten in november 2020. In 2021 worden de kansrijke alternatieven uit de NRD dan verder onderzocht. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten in 2022 hoe de aanpak van verkeersplein Gieten en de gedeeltelijke verdubbeling wordt uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten, is het waarschijnlijk 2026.


Meer berichten over: